Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Briso Heslinga geb 18 apr 1755 Bolsward, ovl 7 sep 1821 HRL, begraven in de Westerkerk, huwt met Trijntje Hotzes vd Meulen, kinderen: Eelkje H, geb 1782 HRL, Foekje H, geb 1784 Hunjedijk, Klaas H, geb 1790 ... , Gerrit H, geb 1789 ... , brandmeester 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangaave wegens de bruidegom gedaan door D.H. en wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks de Groot, 4 jun 1791; ondertrouw HRL; bezit een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, 1796, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde voorts uit eene ingediende nominatie van de Brandmeesteren, in plaatze van Jan Trompetter welke van Zijne Post als brandmeester was gedisponeert tot Brandmeester ge?ligeerd en aangesteld den Burger D.B.H. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen D. Brevo H. en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van Catharina van Maurick, overleden, en: Foekje Heslinga, geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van Trijntje van der Meulen, hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, Openbaar Notaris, residerende te Zwolle, Hoofdplaats van de Provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, compareerde de Heer Assuerus Doyer, leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle aldaar woonagtig, dewelke door desen verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het welk Zijn Zoon de heer Antonij Doyer geb den acht en twintigsten jan Zeventien honderd negen en tagtig, koopman woonachtig te Zwolle, voornemens is aan te gaan met mejuffrouw Foekje Heslinga, geb den zeven en twintigsten sep Zeventien honderd vijf en tagtig Zonder beroep woonagtig te HRL dv den Heer derk H. deurwaarder en deszelfs Ehevrouw Trijntje van der Meulen. Waar van Acte gedaan en gepasseert te Zwolle ten mijnen kantore en brevet, den elfden jun achtien honderd zestien, in tegenwoordigheid van Abraham Voetelink, deurwaarder en Willem Jacobus Bubeck Herbergier, beide woonagtig te Zwolle, hier toe verzogt te getuigen, die deze beneffens comparant en mij Notaris na gedane voorlezing getekend hebben. Geregistreerd te Zwolle den Elfde jun 1816 fol. 129