Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Watze Teyes Hilarius geb 1776 Franeker, ovl 27 mrt 1829 Amsterdam, huwt met Aaltje Jans Smit, kinderen: Janna, geb 2 mrt 1806 HRL, Magdalena H, geb 9 dec 1811 te HRL, Teye H, geb 16 mei 1798 HRL, Trijntje H, geb 10 sep 1802 HRL, Maria H, geb 6 nov 1800 HRL, huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, 1812, id. bij A.T. van Slooten en R.G. Overberg 1815, id. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te HRL, 1811, meester koperslager in 1811, huw.get. bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid 1816; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1806, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1826, ovl 1829, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk E-123, koperslager, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 34, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Anna Magdalena Watses Hilarius, geb 9 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL; doop dtb b330; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan W.H., (reparaties), 31 dec 1810: f. 49:13:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:4:0 ter Saeke geleverd lood en werkloon, 31 dec 1805, quit. no. 25 (GAH1138); id. f. 10:15:0 ter Saeke Loodgieten, 13 jan 1807, quit. no. 13 (GAH1139); id. f. 11:9:0 voor gemaekt koperwerk, 13 jan 1808, quit. no. 22 (GAH1140); id. f. 1:13:0, 30 dec 1809, quit. no. 14 (GAH1141); kind: Teye Watses Hilarius, geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den Drie en twintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, W. Meester Koperslager, Jan van der Heide Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beernd Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te Kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Een duisend Seeven hondert vier en negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regeling alhier, geheel niet pleegte Geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haare ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; weduwe W.T.H. eigenaresse van perceel nr. 1151 te HRL, koperslager, woonplaats HRL, legger nr. 288, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)