Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sybrand Goukes Hingst geb 1744 HRL, ovl 5 nov 1816 HRL, huwt met Elisabeth Simons Stijl, kinderen: Gouke, geb 1776 HRL, Simon Sijbrands H, geb 1780 HRL, Catharina Sijbrands H, geb 1783 HRL, Jelle H, geb 1787 ... , leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis f. 1801:18:7, ontvangt interesse 1808-1811, zv Gouke Sijbrens H, en Trijntje Broens; BS ovl 1816, huw 1823, ovl 1834, ovl 1851; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Pieter Reins op het tighelwerk van S.H., 21 sep 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk A-108, gebruiker is Hendrik Gerrijts, blauwverwer, medegebruiker is Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-020, koopman, medegebruiker Simon Hingst, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-026, gebruiker is G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier, voor de moeder: f. 50:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op lyfrente f. 600:0:0 en f. 50:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene summa van f. 412:10:12, Welke dezelve in zijne Volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hen gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen een summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevondenheeft dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, Radsma, S.H., IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127)