Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Piers van der Hoef ook: Van der Hoeve; geb 3 aug 1785 HRL, ovl 21 jul 1821 HRL, huwt met IJefke Sijbrens de Vries op 14 aug 1808 HRL, slotmaker in 1821, kinderen: Antje Cornelis vdH, geb 24 aug 1809 HRL, Sijbren Cornelis vdH, geb 6 okt 1810 HRL, huw.get. bij G. de Leeuw en M. Harmens, 1812, id. bij J.F. de Vries en R. Siderius, 1817, id. bij M. Wagenaar en L.H. Meise, 1820; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1812, ovl 1816, huw 1817, huw 1820, ovl 1821, ovl 1843; eigenaar van wijk G-192, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk G-193, 1814. (GAH204); C.P. vdH. en IJefke Sijbrands de Vries, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; C.P. v. d. H., slotmaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd te HRL; erven C. v. d. Hoef eigenaars van perceel nr. 989 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 298, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); Sipke Sjoukes Hiemstra, Werkman op de Turfhaven, en C.P. v. d. H., Slotmaker in de Grote Kerkstraat, zijn getuigen ten kantore van notaris mr. Jacob Hanekuyk te HRL, bij het afleggen van verklaringen van overlijden inzake Cornelis Koning, door Elisabeth Jacobs Zijlstra, Aaltje Gerrits Brouwer en Johannes van Belkum op Vier en twintig okt Achtienhonderd en Vijftien; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald; Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en C.P. v. d. Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien; en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld