Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wymer Sybrens Hollander zie ook: Wiemer Sijbrens; geb 11 apr 1767 HRL, ovl 31 okt 1822 HRL, huwt met Aukje Alles, kind: Sijbren Wymers H, geb 1794 HRL, sjouwerman; BS huw 1815, ovl 1819, ovl 1822; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker Ale G. de Groot, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. (GAH204); Verklare ik Ondergetekende Klaas Dirks Molenaar, van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hier mede te Consenteeren aan mijnen minderjarigen dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlne Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgesel, zv W.S.H. en Aukje Alles; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden W.S.H. en Aukje Alles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Sijbren W. Hollander, Om Zich in ''t huwelijk te begeven met Geeske Klases Molenaar, van beroep dienstmaagd en mede wonende te HRL, mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na Afloop der bij de wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9 dec 1815