Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Lieuwe Pieters Holstein geb 11 nov 1773 HRL, ovl 23 okt 1818 HRL, huwt met Hielkje Jans Poort, huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker, wachtmeester, id. bij H. Akkerman en H. Poppes, id. bij J. Muller en E. Grieper, id. bij J.E. vd Heide en S. Gerrits, allen in 1816, was klokluider 1800-1811, kinderen: Jan H, geb 2 feb 1798 HRL, Johannes H, geb 10 jun 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1837, ovl 1873, ovl 1877; kind: Pieter Lieuwes Holstein, geb 6 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-210, wagtmeester, medegebruiker Mink Hilles wed., eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204); Wo. den 10 jul 1799 ''s avonds seven uuren; Verder stonden ter Vergadering binnen de Burgers Pieter Willems en Ruurd van der Fen, als gecommitteerden uit de Raad van administratie der Gewapende Burgermacht, alhier te kennen geevende dat zij ingevolge eene bij hunne ontvangen aanschrijvinge in ''t toekoomende geene verdere betaalinge uit de Contributiegelden aan den Wagtmeester L.H. vermogten te doen, verzoekende diesvolgens dat de Raad der Gemeente voor die betaalinge geliefde te zorgen. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Wagtmeester L.H. Provisioneel te doen betaalen uit de Wagtgelden, en zulks van den Pmo jul afgerekend, ter tijd en wijle de aanstaande Registratie en organisatie tot de Burgerbewapening volkoomen ge?ffectueerd zijn des dat hij dan ook die Commissien in alles ten dienste moet staan, en is zulks aan de voorzeide Commissie uit de Raad van Administratie gecommuniceerd. (GAH45); kind: Jan Lieuwes Holstein, geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL; Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welker Stukken (werving militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districhten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld, de Burgers Bernardus Losser, Hans Ackerman, L.H., en Lourens Lentz en Zal van dit een en ander ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme Zullen Werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van den Agent van Oorlog, Waarover gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H. Ackerman, L:H. en L:Lentz daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeZe Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wij -ders Zijn de Hospitaas, uit de gestelde Werfhuizen insgelijks op ''t Huis der Gemeente VerZogt, en na aldaar verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Couranten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente Van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van, en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen, Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien?. HRL, den 11 dec 1799. (GAH45); Maandag den 17 dec 1798; de Raad ordrs Vergadert zijnde, Is de Praesident van de Raad van Discipline den Burger Sikko IJzenbeek, in ''t vriendelijk onderhouden, ter Zaake de Wagtmeester L.H., in gepasseerde week tweemaalen verzuimd had de sleutels van de Stads poorten, aan de Praesident van de Raad der Gemeente te bezorgen en is dezelve Burger Ijzenbeek Verzogt dat deze Raad van discipline, Zodanige Maatregelen geliefden te neemen, dat hier omtrent aan de voorige gebruiken werde voldaan, Waar over L. Staande Vergadering excuus gevraagd heeft. (GAH44); L.P.H. wagtmeester, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL