Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Yde Sybouts Hoornstra medevoogd in 1785-1792, coopman in 1790; ged 30 jul 1743 ... , ovl na dec 1818 ... , van HRL, huwt met Goikje vd Meulen, van Mackum, geproclameerd de 19-21 en getrout met Attestasie de 26 aug 1770, tekent in 1819 een huwelijksakte, is rentmeester en leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis 1803-1809, kind: Maaike H, geb 1775 HRL; BS huw 1819, ovl 1827, regattdv1826-93; kind: Gerrit, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Hoornstra, geb 29 jun 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje IJdes Hoornstra, geb 30 aug 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijboudt IJdes Hoornstra, ged 7 jul 1771 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:5:0 voor geleverde grauwe boeselaer, quit. no. 12, 15 nov 1769. (GAH1100); id. f. 88:0:0 wegens geleverde boesels van jan tot sep 1770, quit. no. 12, 12 nov 1770. (GAH1101); id. f. 58:5:0 ter saeke geleverde boesels, quit. no. 13, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 29:15:0, quit. no. 16, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 56:3:0, quit no. 11, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 196:18:0, quit. no. 16, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 28:5:0, quit. no. 6, 9 may 1787. (GAH1119); id. f. 28:10:0 ord. no. 13 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 51:0:0, ord. no. 22, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 57:1:0 voor gelevert swart en blauw boezel, ord. no. 20, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 28:5:0 wegens geleverd scholteldoeksgoed, ord. no. 13, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 29:12:8 terzaake gekogt en betaalde kaas, quit. no. 3, 14 sep 1785. (GAH1117); id. f. 67:3:0, quit. no. 4, 11 apr 1786. (GAH1118); id. f. 21:8:0, quit. no. 7, 23 May 1786. (GAH1118); id. f. 33:9:0, quit. no. 1, 30 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 38:15:3, quit. no. 6, 25 okt 1791. (GAH1123); id. f. 93:3:12, 14 feb 1792, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 152:16:0, 23 okt 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 50:16:0 ter restitutie voor gekogte en betaalde soetemelkskaas, quit. no. 8, 25 okt 1785. (GAH1117); id. f. 325:10:0 tot restitutie van grove en soetemelkskaas, quit. no. 14, 24 okt 1786. (GAH1118); id. f. 38:14:0 terzaake restitutie voor betaalde 3 vatjes boter, quit. no. 3, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 51:6:0 tot restitutie voor betaalde boter, quit. no. 3, 26 apr 1787. (GAH1119); id. f. 141:0:0, quit. no. 4, 12 jun 1787. (GAH1119); id. f. 246:15:0 tot restitutie voor betaalde boter en kaas, quit. no. 5, 6 aug 1787. (GAH1119); id. f. 309:10:0, quit. no. 6, 18 aug 1787. (GAH1119); id. f. 311:9:0 tot restitutie voor geleverde boter, quit. no. 9, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 52:0:0, quit. no. 2, 30 sep 1788. (GAH1120); id. f. 25:4:0, quit. no. 5, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 32:1:0, quit. no. 1, 10 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 33:4:0, quit. no. 3, 28 apr 1789. (GAH1121); id. f. 191:0:0, quit. no. 6, 25 aug 1789. (GAH1121); id. f. 213:6:8 wegens gekogte boter en kaas, quit. no. 7, 27 okt 1789. (GAH1121); id. f. 32:9:6 voor betaalde boter, quit. no. 2, 12 apr 1790. (GAH1122); id. f. 86:17:012, 20 may 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 148:5:14, 6 sep 1794, quit. no. 2 (GAH1126); id. f. 297:9:6 voor gekogte boter en kaas, 18 nov 1794, quit no. 3 (GAH1126); id. f. 47:17:0, 19 mei 1795, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 133:7:0 11 aug 1795, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 183:0:10, 2 okt 1795, quit. no. 5 (GAH1127); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 2000 Cgld terzaake verschoten aan ''t Weeshuis, waaraf de obligasie is overgegaan, 22 nov 1787. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:16:8 dienende tot restitutie voor betaalde orten, quit. no. 40, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 24:1:0 tot restitutie wegens verschoten penningen, quit. no. 8, 13 jun 1787. (GAH1119); id. f. 16:11:0 wegens betaalde kleding tdv Pieter Doekes, quit. no. 15, 25 sep 1787. (GAH1119); id. f. 20:2:0 tot restitutie van betaald kostgeld aan Cornelis Murks wegens ''t weeskind Murk Jacobs, quit. no. 4, 6 feb 1787. (GAH1119); id. f. 117:18:12 wegens gekogte 3 stukken linnen, quit. no. 16, 1 jul 1788. (GAH1120); weesvoogden bet f. 49:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verschoten kostpenningen aan Jan Monses, door Claas Johannes, quit. no. 4, 17 may 1788. (GAH1120); bij examinatie voor voorenstaande reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der kinderverdiensten door de rendant een abuis te zijn begaan met de post van Jacob Tjeerds op 75 Cgld te stellen, hetwelk f. 65:0:0 zijn moet; welke teveel in ontvang gebragt is, den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijnen volgende reekening voor uitg. aan te stellen. Verder de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL d. 3 feb 1789. G. Andreae, S. Rienstra, IJ.H., C.D. Zijlstra, H. Stapert. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Klaas Heins, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:16:0 terzaake verschooten penningen aan de veerschipper Saake J. Swart voor kost en vragt voor 4 weesjongens op een reis na Amsterdam, quit. no. 10, 10 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 8:0:0 tot restitutie van verschooten penningen voor 3 weesjongens na Amsterdam geweest, quit. no. 27, 30 mrt 1790. (GAH1122); id. f. 189:7:0 wegens verschooten voor gekogte turf en onkosten, quit. no. 3, 27 okt 1789. (GAH1121); id. f. 62:12:0 wegens gekogte kledinge voor schipper Saake Jacobs Swart voor Servaas Willems, quit. no. 3, 10 mrt 1789. (GAH1121); Douwe Vettevogel en IJ.H. bet. als administratoren over het legaat Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:14:0 wegens verschooten penningen van zeekleeren voor Pieter Rinzes, quit. no. 10, 9mrt17 90. (GAH1122); id. f. 42:0:0 voor gekogte klederen van Hessel H. de Wilde, quit. no. 17, 20 jul 1790. (GAH1122); weesvoogden bet 1.000 Cgld aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake genegotieerde penningen van IJ.H., 28 dec 1790. (GAH1123); weesvoogden bet 1.000 Cgld aan dito terzaake genegotieerde penningen vd Heeren Douwe W. Vettevogel en IJ.H., als administratoren over het erfdeel Trijntje, en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus be?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzaake 1 jaar intrest van f. 300:0:0, 25 jan 1791. (GAH1123); id. 27 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124) id. 31 dec 1793, quit. no. 4 (GAH1126); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ.H., 21 jan 1792. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:14:0 voor geleverd swart gaarn, ord. no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 132, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier, als administrator wegens de goederen van Jan de Reus, 8e quartier: f. 58:0:0 (GAH650); id. voor zig op Lyfrente vertoond: f. 400:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -6:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 wegens betaalde brouwloon, 3 apr 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. f. 12:11:0 wegens betaalde hop ten dienste van het Weeshuis, 6 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 14:11:0, 14 may 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. 16-19., 30 jul 1793, quit. no. 9 (GAH1125); id. f. 40:13:4, 18 nov 1794 quit. no. 12 (GAH1126); id. f. 14:7:0, 8 mrt 1796, quit. no. 4 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 2 x f. 30:0:0 ter zaake 1 jaar Intrest van 2 x 1000 gld, 27 dec 1791, quit. nos. 2 en 3 (GAH1124); id. 31 dec 1793, quit. nos. 2 en 3 (GAH1126); id. f. 69:0:0, (incl. f. 9:0:0 van f. 300:0:0 ), 24 dec 1794, quit. nos. 2 en 3 (GAH1127); id. 28 dec 1795, quit. nos. 1 en 2 (GAH1128); id. f. 60:0:0 (niet: S.S. Hoornstra) ter zaake 1 jaar Intrest van 2000 gulden, 2 dec 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. 5 dec 1795, quit. no. 9 (GAH1127); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:10:0 ter zake gekogte orten en boonen, 28 apr 1795, quit. no. 14 (GAH1127); id. f. 158:7:8 ter zake geleverde groene orten, 16 jun 1795, quit. no. 21 (GAH1127); id. f. 55:7:0 weegens betaalde boonen en hop, 20 okt 1795, quit. no. 31 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene summa van f. 412:10:12, Welke dezelve in zijne Volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hen gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen een summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevondenheeft dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ.H., Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wijma, G. Pettinga (GAH1127). Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met primo Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1810. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Maire en Adjoneten der Stad HRL Alsmeede Aan de Weesvoogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1142); Den Rendant brengt voor Uitgaef f. 100:0:0 ter Saeke Sijn Admenistratie van primo jann. tot Ultieme dec 1810 en voor schrijfbehoeften f. 2:0:0, 31 dec 1810 (GAH1142); Afsluiting Weesboek: Reekening en Bewijs van den Ontfang en Uitgaaf voor ''t Stads Weeshuis te HRL, Aenvang genomen hebbende met primo Jannuari 1806 en Eindigende met Ultimo December, gedaan door IJ.H. als Rentemeester van voorschreeven Weeshuis, Rendant, Aan de Raad der gemeente en burger gecommitteerden deeser Stad, alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis, Rendeerden. Uit hoofde der nieuwe orde van zaaken, vervat in de Publicatie voor de Gemeente Bestuuren, is de bijeenroeping van de Burgergecommitteerden tot het opneemen deezer Rekening agterweege gelaaten, vermits dezelve alleen moeten attesteeren bij het doen der ordinaire Stadsrekening (GAH1138); rendant IJ.H. brengt voor uitgaef f. 100:0:0 ter Saeke dit Jaar gedaene administratie, 1806 (GAH1138); id. 31 dec 1807 (GAH1139); id. 31 dec 1808 (GAH1140); id. 30 dec 1809 (GAH1141); id. f. 1:10:0 ter zaeke Schrijf behoeften, 31 dec 1806 (GAH1138); id. f. 1:13:0, 17 nov 1807 (GAH1139); id. f. 1:14:0, 31 dec 1808 (GAH1140); id. f. 1:16:0, 30 dec 1809 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807. Zullende dit schadelijk slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, IJ.H., A.J. Conradi (GAH1138); Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met eerste Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1807. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1139); id. van primo jan tot Ultimo dec 1808 (GAH1140); Reekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stadsweeshuis te HRL, Aanvang genomen hebbende met primo Jannuari en eindigende met Ultimo dec 1809. Gedaan door IJ.H. Als Rentemeester van Voorsch. Weeshuis. Rendant: Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Alsmeede Aan de Voogden van gemelde Weeshuis Rendeerden (GAH1141); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808. Zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: IJ. Rodenhuis, Minno Vellinga, L.C. van Goch H. Peaux, Jan Willem Douwes, IJ.H., A.J. Conradi, C.D. Zijlstra (GAH1139); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huijs, IJ.H., H. Peaux, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig Slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: K. Blok, IJ.H., H. Peaux, Jan G. de Boer, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140)