Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Willem Douwes Houtsma geb 1758 ... , ovl 29 feb 1816 HRL, huwt met Petronella Greidanus, kinderen: Tjardus, geb 1789 HRL, IJmkje H, geb 30 sep 1790 HRL, koopman in 1811, houthandelaar 1800-1811, huw.get. bij D.J. Jellema en A.D. Houtsma, oom bruid 1812, id. bij J.M. Daum, (gk), en S.R. Nauta, 1813; BS huw 1811wafk, huw 1812, huw 1813, ovl 1816, ovl 1853; geb 26 jul 1758, ovl 29 feb 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker is Jan H. Holmans, varensgesel, 1814. (GAH204); bezit een wagen zonder verdek (= open wagentje) met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, 1796. (GAH650); id. belasting: f. 3:0:0, 1799, 1800, 1801 may 1802. (GAH650); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 185, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: IJmkje Jans Houtsma, geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL; Saturdag den 11 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers M:Bos, en G:Wellinga benefens den Secretaris Feddema, ter vergadering gerapporteerd, dat zij ingevolge de Commissie op hun in dato den 6 jan l. l. gedecerneerd, op gepasseerde Donderdag, den 9 jan deezer ?S avonds, met de voogden der Stads algemeene Armen in Conferentie waaren geweest om over de deplorabele Situatie omtrent het Finantieele der Armekaamer te bezoigneeren, bij welke gelegenheid door gedagte voogden aan hun Commissarien was ge?xhibeert, eene Staat der Schaaden Spruitende uit diverse aan de Armekaamer gedaane Leveantie rendeerende te zaamen, eene Summa van Plus minus f. 7120:0:0 Waar van Zommige der Crediteuren, dagelijks aanmaaninge, om hunne Competentie deeden. Dat meergemelde voogden, verders eenige Pointen aan hun Commissarien hadden voorgedraagen waar over zij ?S Raads Consideratie en besluit verlangden, hier in bestaande. 1mo Dat den Coopman J.W.H., als Leverancier van het Doodkist Hout geweigerd had, eenige verdere Leverantie te doen, voor dat hij noopens de betaalinge zijner gedaane keverantie Ao 1799 rendeerende eene Somma van f. 1269:0:0 gesecureerd was en daar over, eene vaste beschikking waare gemaakt. 2do Dat Terwijl thans alle gealimenteerden uitbesteed waaren, en niet meer in het ArneHuis wierden onderhouden, -wat beschikking er in ''t vervolg over het Huis behoorde te werden gemaakt. 3tio ut supra over de Losse goederen, daar bij behoorende. 4to ut supra hoe ten aanzien der Vader en Moeder uit het Arme Huis, welke thans geen dienst doen, dog ten beswaare van het Arme Huis worden onderhouden zoude behooren te werden gehandelt. 5to Wat middelen er diende te werden aangewend, om de Administratie der voogden gaande te houden. 6to om de Vendumeester bij de Marine van Nooten te spreeken over de uitkeeringe der Randzoengelden ten beoheve der Stads Algemee Armen. 7timo en eindelijk verzoek van de voogden, dat er zomwijlen, als om de maand eens, eene Commissie uit den Raad bij der voogden Vergadering mogt assisteeren. Verders wierde door den Burger M:Bos gecommuniceerd, dat hij reeds ter voldoeninge aan het 6de point den Vendumeester van Nooten had gesprooken, dewelke difficulteerde, niet tegenstaande de Stad, daar voor Guarandeerde, om de Randzoengelden aan de Armevoogden uit te tellen, uit hoofde dat hij daartoe niet gequalificeerd was, egter dat hij zig noet ongeneegen had betoond om het daar na toe te dirigeeren, dat gedagte gelden aan de Armekaamer uitgekeerd wierden. Dat hij (M:Bos) den Burger J.W.H. ook gesprooken en verzogt had, om van deeze voordemiddag op ''t Huis der Gemeente te koomen, ten einde op met den Raad over zijne voorstellen en beswaaren te Spreeken: dewelke gecompareerd zijnde is na eenige dicussien met dezelve geconvenieerd dat de Rekening weegens zinne gedaane Leverantie Ao 1799 ter Summa van f. 1269:0:0 door de Stad aan hem zal werden voldaan, in Twee Payen als op primo apr deezes Jaars, deeene helft, en primo jul daar aan volgende de andere helft, en dat diesweegens aan hem een Borgtogt zal werden gegeeven, alles onder deeze Expresse Conditie, dat hij dan met de Leverantie voor de oude prijs zal Continueeren, zonder geduurende het loopende Jaar 1800 eenige verdere betaalinge te ontvangen. en is wijders ne deliberatie bij den Raad geconcludeert, om de voogden der Algemeene Stadsarmen meergemeld van dit arrangement kennisse te geeven, en van dezelve voogden te requireerenom binnen den kortst moogelijken tijd aan den Raad te Produceeren eene Ampele en zoo na moogelijke nauwkeurige opgave en berekening, wat ieder gealimenteerde in het Armehuis onderhouden werdende ''S Jaarlijks van onderhoud koomt te kosten en welke de kosten van het onderhoud van zodanigen gealimenteerde zijn, wanneer dezelve bij anderen uitbesteed worden, als meede een vertoog of demonstratie wat voor of nadeelen er voor de arme Beurs uit zouden konnen proslueeren, wanneer het Armehuis gedissolveert of afgeschaft wierd, alles ten fine der Raad, uit de beoordeelinge daar over met Communicatieder voogden, hunne verdere messures kan neemen. Werdende de deliberatie, over het 2de 3de 4de en 5de Point als daar toe relatijv zoo lange gechurgeerd ongehouden aan ''t 6de Point voldaan te zijn, Te regarde van het 7de Point, is den Raad van oordeel dat bij het doen der Rekening van ieder afgaande Praesident voogd, er altoos genoeglijk over de zaaken aangaande het Bestuur der Stads algemenee Armen, kan werden gehandelt, behalven dat de voogden, wanneer zij nodig oordeelen over het een of ander met den Raad der Gemeente te moeten Consuleeren ten allen tijde alles kunnen bekoomen. en zal Extract deezes aan de voogden werden afgegeeven, om hun te dienen voor narigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH45); weduwe J.W.D.H. eigenaresse van perceel nr. 1505 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 322, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 50); erven J.W.D.H. eigenaars van perceel nr. 1899 te HRL, woonplaats HRL, legger nr, . 321, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)