Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Tjaardus Houtsma geb 1789 HRL, ovl 25 nov 1853 HRL, huwt met Doetje Spannenburg op 21 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, lid vd Stedelijke raad in 1843, koopman in 1851, zeehandelaar in 1853, N.H., huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, id. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, behuwd broeder bruid 1815, id. bij J.F. Hoekstra en G.S. Spannenburg, aangehuwde oom bruid 1827, zv Jan Wil em Douwes H., en Petronella Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-069; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: T.H. eigenaar van perceel nr. 6, legger nr. 134, Weiland, groot 11710 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 7, legger nr. 134, Bouwland, grootte 15150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); T.H. eigenaar van percelen nrs. 1888-1893 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 323, resp. pakhuis of bergplaats, houtschuur, pakhuis, huis, plaisiertuin, stal en agenhuis, resp. 21, 260, 112, 182, 770 en 78 m2, klasse onnebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 56, 56, 120, nihil, en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); T.H. eigenaar van perceel nr. 2100 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 323, weiland, 5180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); T.H. eigenaar van perceel nr. 799 Sexbierum Sectie C, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 172, bouwland, 22670 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133)