Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jelle Jacobi geb 1744 Franeker, ovl 18 nov 1822 HRL, huwt met Eelkje Hendriks van Beemen op 8 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 nov 1795, ook huwt met Joukje Sipkes IJsbrandi, stadsbouwmeester 1811, oud stadsarchitekt in 1822, kinderen: Sipkje, geb 1783 HRL, Jeltje geb 1786 HRL, Jacob J, geb 1776 ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1811w afk, hu, ovl 1822, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1852; kind: Sipkje Jelles Jacobi, geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; eigenaar van wijk C-142, gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-143, koffijschenker, eigenaar is Jurjen de Jong erven, 1814. (GAH204); J.J., bouwmeester, ende Eelkje van Beemen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door advokaat W.J. Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1795; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 55:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 27 jun 1799. Voorts wierde goedgevonden, de Bestedingen der Reparatien, aan eenige Stads Werken en gebouwen, zampt Reparatie aan de Trekweg van HRL tot half Leeuwarden, be bepaalen op Woensdag den 17 jul 1799 ''s namiddags te Twee uur, en ten dien einde navolgende advertentien, in de Leeuwarder en Bataafsche Leeuwarder Couranten te doen plaatzen; de Raad der Gemeente van de Stad HRL gedenkt door derzelver Gecommitteerden Publijcq bij de minst aanneemende aan te besteeden: 1mo eenige reparatie van Timmerwerk etc:aan de Tolhuizen en Bruggen aan de Trekweg van HRL tot half Leeuwarden Strekkende; 2de eenige Reparatie van Timmerwerk aan de Stadsbinnenwegs Bruggen en Tillen etc. ; 3 tio eenige reparatie van Timmerwerk aan de Stads gebouwen en andere Stads Werken als Bruggen etc. ; 4 tio het verwen der Stjulp, op de Bleek de Spijker als mede aan andere Stads Gebouwen; 5to het verwen van het Stadshuis van buiten, als mede van de Stads Schoolen; 6to het verwen van eenige Werken aan de Stads Zeewerken, zijnde van bovenstaande Percheelen, de bestekken te zien bij den Stads Biouwmeester J. J