Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Samuel Salomons de Jong geb 1778 Alkmaar, huwt met Judik Salomons, ook huwt met Mietje Abrahams op 27 jun 1816 HRL, koopman, weduwnaar, huw.afk. 16 en 23 jun 1816, wonende te HRL, zv Salomon Emanuel Manheim, en Mietje Samuels; BS ovl 1815, huw 1816; gebruiker van wijk C-193, koopman, eigenaar is Kl. W. vd Berg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker Nathan E. Cohen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-248, gebruikers van wijk E-248, Nathan E. Cohen, winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, Pieter Jans wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Voor Wulphert van Ginkel J. Z:openbare Notaris, residerende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provincie Utrecht, en voor de hierna te noemen Getuigen, Compareerden Abraham Hymans Koopman en Hester Jacobs Echtelieden, wonende te Veenendaal, in het voornoemde Canton, Zijnde Zij vrouwe tot het passeeren en teekenen dezes, door haren gemelden man geauthoriseerd. en verklaarde Zij Comparanten hunne formeele en uitdrukkelijke toestemming te geeven, dat haar lieder dochter Mietje Abrahams, geb te Alphen, in de maand aug des jaars zeventien honderd vier en negentig, thans wonende te HRL, in Vriesland, een Huwelijk aanga, in den vorm en met de plechtigheden in Zoodanig geval vereischt wordende, met den persoon S.S. d. J., Koopman en Winkelier, wonende te HRL voornoemd. Waar van Acte Gedaan en gepasseerd te Veenendaal 1816; de Regtbank in eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar achter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Negenden May achtienhondert en zestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Kanton HRL, Provintie Vriesland Izaak Jacobs van Gelder, Koopman, Sijtze Jan van Dijk, Kapper, Adam Hartog Meyer, meester slager, Jacob Levij de Beer, Koopman, Barend Gomberts van Messel, Koopman, Salomon Gomberts van Messel, Koopman en Israel Levij Cats, meester vleeschhouwer, alle wonende te HRL en van Competenten ouderdom; dewelke verklaarden door dezen dat Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf ouders zijn Salomon Emanuel Manheim, Koopman, nog in leven woonachtig te Alkmaar, en Mietje Samuels, reeds verstorven, is geb te Alkmaar, op den zesden dec zeventienhondert zeven en zeventig. Dat dezelve van Joodsche afkomst en Godsdienst zijnde geen acte van besnijdenis of geboorte Kan produceren, om dat het boek der besnijdenissen van dat jaar, waarin gemelde Samuel Salomon de Jongh is geboren, niet meer voorhanden is, zonder dat men de oorzaak weet, waar door hetzelve is verloren geraakt, en er toen ter tijd geene acten van geboorte door de Stedelijke Regering van Alkmaatr wierden gehouden; Gevende voor redenen van Wetenchap, dat zij Comparanten den Persoon van Samuel Salomon de Jongh niet alleen zeer wel Kennen, maar Ook zedert verscheidene Jaren eenen Specialen omgang met denzelven hebben gehad; en hebben de Comparanten benevens ons en onzen Griffier de tegenwoordige Acte van Behendheid getekend, na gedane voorlezing en goedkeuring van de doorhaling van twee woorden