Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerardus van Kempen geb 1771 ... , ovl 29 jan 1812 HRL, huwt met Antje Harmens Nijhuis, huwt met Lijsbert Harmens op 23 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837; wed. G. vK. gebruiker van wijk G-124, medegebruiker is Rommert Postma, wieldraayersknegt, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); Gerardus Willems van Cempen en Lijsbeth Harmens, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Jurjens, deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL; gerechtsdienaar, ontv van het Gembest, samen met de andere gerechtsdienaars, 1 jaar tractement, nov 1802: f. 317:12:0; ontv 1 jaar tractement, samen met gerechtsdienaar Sjouke, over 1804: f. 317:12:0; Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal G. v. K. ; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB geliebe zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. Harlijgen den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. Rikkers wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars f. 250:0:0, 1811; (GAH491); Dingsdag den 2 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is aan de doodgraaver G. v. K. geordonneert, over binnen agt daagen een Staat aan de Voogden der Stads algemeene Armen in te leeveren, noopens het overstaan der dooden, en ''t gebruik der Sternzee baar; en de gelden daarvoor bij hem ontfangen, aan de voogden te overhandigen. Wijders alle maanden een Staat van die gelden aan gedagte voogden in te leeveren; (GAH43); Donderdag den 18 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde beslooten om de vacante Post als Gerechtsdienaar (door de bevordering van den Burger Jan Hendriks tot Stads Bode opengevallen) weder met een geschikt Perzoon te vervullen: dan uit hoofde der groote menigte van Sollicitanten, wierde goedgevonden, eenige van de geschiktste, en na meeninge van het Gerechte de bekwaamste voorwerpen, in nominatie te brengen bij welke Bezoigne bij Pluraliteit van Stemmen voornamelijk in aanmerking gekoomen zijn, de Burgers: Auke Dirks, Sijbe de vries, en G. v. K. Uit welke nominatie Vervolgens, bij beslooten briefjes den Burger G. v. K., met seven tegen een Stem, tot Gerechtsdienaar is ge?ligeerd, en aangesteld. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het gerechte ordrd:Vergadert zijnde, wierde geleezen een Request van Christoffel Klein, Burger hiet ter Steede, zijnde van den navolgende Inhoud; Aan den Gerechte der Stad HRL; Geeft met eenen Verschuldigden eerbied te kennenChristoffel Klein, Burger alhier ter steede dat den Supplnt:Vernoomen heeft, als dat G. v. K. aangesteld Zoude zijn, als Stads adsistent, en daar door koomen te vaceeren deszelfs post als doodgraver, de Supplnt: voormaals ook in Stads bedieninge als Bierdraager geweest zijnde dan om redenen, door UL. daar van ontzet is, welke mooglijk de Supplnt:wanneer alles wel inziende wel had kunnen voorkoomen; en ook wel beseft zijn pligt geweest was; Weshalven de Supplnt:zig door deesen ter Tafel van UWL Wendt, met zeer instantelijk Versoek ja tot groot mainctien van des Supplnts:huisgezin, dat er door UWL ten feveure van gem:Vacante post als doodgraaver op den Supplnt:mooge werden gedisponeert; en dat er duur UWL omtrent het voorgevallene voor deezen, wegens de Supplnt niet over mooge werden gedagt, maar in vergetelheid gesteld, belovende de Supplnt:zig van zijnen pligten te quiten en de ordres van UWL ofte derzelver opvolgers te obedieren en mainctineeren quo facto etc. C. K