Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Tjeerd Johannes Kerkhoven geb 1777 HRL, ovl 16 nov 1830 HRL, huwt met Aafke Baukes/Bouwes Molenaar/vd Meulen op 5 jul 1807 HRL, huw.get. bij K.K. de Jong en A.T. Braammeyer, timmerknecht, 1812, id. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, 1812, kinderen: Grietje K, geb 9 okt 1808 HRL, Baukje, geb 31 dec 1810 HRL, Bauke K, geb 181 HRL, zv Johannes Jacobus K, en Grietje Tjeerds de Vries; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810 BS huw 1812, ovl 1830, ovl 1833, ovl 1888; eigenaar en gebruiker van wijk G-194, timmerknegt, 1814. (GAH204); T.K. van HRL. en Aafke Baukes van der Meulen van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Bauke Tjeerds Kerkhoven, geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL; Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering den Burger T.J.K. Cum Patre Johannes Kerkhoven gesterkt, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om 12 Goud Guldens boete over en ter Zaake dezelve bij de Notaris Sijbe Visser, de glaazen met een Talhout had ingesmeeten; Is deZelve na aangehoorde Confessie, dat hij Wel uit losbandigheid. met een stuk hout gesmeeten had, Zonder egter daar bij eene bedoeling of, ammus (?) gehat te hebben om de Notaris Visser te benaadeelen, of eenige Insolentie aan te doen, op desZelfs openhartige belijdenis, en verder verZoek van moderatie, geboet voor twee Goud Guldens, boven de Kosten van de Citatie. (GAH45); eigenaar van percelen nrs. 978 en 979 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365. resp. huis en erf, pakhuis en erf, resp. 90 en 133 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 988 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1753 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 365, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)