Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Baukes Komst geb 1785 HRL, ovl 15 jan 1861 HRL, 1e huwt met Klaaske Annes Bleeker op 20 nov 1808 HRL, 2e huwt met Dieuke Bleeker op 11 mei 1823 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1823, reeder in 1851, N.H., ovl wijk G-067, wonende te te HRL. 1822, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, herbergier, 1812, kind: Anne Hendriks, geb 31 jan 1810 HRL, bij besluit van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden dd 3 apr 1823 no. 111 met dispensatie van art. 162 van het BW is vergunt het aangaan van een wettig huwelijk met de zuster van zijn wijlen huisvrouw, zv Bauke Jans K, en Nijsje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810 BS huw 1812, ovl 1822, huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en Klaaske Annes Bleeker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 nov 1808; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grossier in dranken, wijk C-181; VT1839; H.B.K. eigenaar van perceel nr. 518 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, huis en erf, 155 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 532 en 533 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, 2 huizen, resp. 28 en 42 2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 1799-1801 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 381, resp. huis en erf, huis, huis en zomerhuis, resp. 42, 40 en 300 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)