Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Albertus Jacobus Conradi stadsrentemeester 1774-1785; geb 1748 Franeker, ovl 4 aug 1823 HRL, huwt met Alida Johanna Binkes, in leven secretaris der stad HRL, rendant, (); BS ovl 1823; 1826 overlijdens; ovl wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; doctor, aangesteld tot gemeentesecretaris, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in han-den van burg. Plettenberg op 17 apr 1782. (burgerboek); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raad-huize binnen HRL voor de magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap dd 1 dec 1773. In kennisse junne handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Albs. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, J.H. Olin-jus, L.W. Steensma, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J.C. (GAH1104); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. A-cronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Tous-saint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, A.J.C. (GAH1109); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 wegens 1 jaar propijn komende uit de secretarie deser stad, 27 feb 1773. (GAH1104); id. 22 feb 1774. (GAH1105); id. 1 feb 1775. (GAH1106); id. 1 feb 1776. (GAH1107); id. 1 feb 1777. (GAH1108); id. 1 feb 1780. (GAH1111); id. 1 feb 1781. (GAH1112); id. 1 feb 1782. (GAH1113); id. 3 feb 1783. (GAH1114); id. 2 feb 1778. (GAH1109); id. 1 feb 1779. (GAH1110); id. 1 feb 1784. (GAH1115); id. 1 feb 1785. (GAH1116); id. 1 feb 1786. (GAH1118); id. 10 jul 1787. (GAH1119); id. 10 apr 1788. (GAH1120); id. 20 feb 1789. (GAH1121); id. 27 apr 1790. (GAH1122); id. 15 feb 1791. (GAH1123); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7. Dus ge-blijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf, welke de rendant in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, ge-zwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesen-tie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize dd 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen, benevens de vertekening van de rendant, en de subscriptie van mij secretaris. H.W. van Pletten-berg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S