Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan O Cromwel ovl voor 1812; wed. J.K. eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); ovl 25 nov 1805 HRL, oud 43 jaar; huwt met Gesina Jans Bretel, ijzerwarenhandelaar 1801-1811; BS geb en huw 1811, ovl 1820; wed. J.C. eigenaar en gebruiker van wijk C-063, ijzerkramer, 1814; (GAH204); eigenaar van wijk C-118, agterhuis, 1814. (GAH204); Johannes Jacobs Kerkhoven ende Marijke Jans Bretel, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. Olivier C., goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1805. (GAH650); 7e quartier, no. 72, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1802 1804. (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren, ord. 30 jun 1801: f. 249:11:12; id. ord. 25 aug 1803: f. 69:11:8; id. over 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 205:12:10; id. over 1802 en 1803: f. 307:4:10; id. 1805: f. 29:7:6; id. over 1806: f. 257:7:0; id. over 1807: f. 196:2:0; id. over 1810, 31 Wintermaand 1810: f. 13:15:8; id. over 1810, 24 mrt 1812, (Dept. Frl. ): f. 806 en 45 3/4 cents en: f. 252 en 15 3/4 cents; id. no. 10, 1811: f. 1:4:2; id. no. 12, 1811: f. 126:5:10; id. no. 24, 1811: f. 1:14:0; id. no. 25, 1811: f. 1:16:1; id. no. 29, 1811: f. 2:19:0; id. 30 dec 1811: f. 126:5:0; id. 31 dec 1811: f. 2:19:0; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren 31 dec 1811: f. 1:16:0, f. 1:14:0 en f. 1:12:0; id. 1810: fr 806 en 45, 75 cents en fr 252 en 15, 75 cents; id. aan de Trekweg, 23 dec 1811: f. 1:4:8; de voogden van de Alg. Armekamer schrijven het gemeentebestuur: a) zij (Armekamer) competeren f. 50:18:0 uit de boedel van wijlen de commies Sijbrand de Vos wegens tonnengeld van 22 dec 1800 tot 10 mrt 1801; b) willen van de gemeente 4500,- uit de boedel van wijlen IJpe Feddema, ontvanger der inkomsten van extraord. belastingen op verkoop van vastigheden, schepen en overdracht van georctrooieerde veren, c) alle ingezetenen en bijzondere Armestaten van verschillende gezindten zijn verplicht hun nood of kisthout van deze Kamer te betrekken. Tjalling Poppes heeft Kamer geinformeerd (welke thans aannemer is van het maakwerk der Armekisten) dat de Roomse Armestaat zich daar niet aan houdt sedert enige tijd. Hun kisthout komt van houtkoper wed. Johannes Fransen Posthumus. Mr. timmerman Johannes Jacobus Kerkhoven heeft tenminste 8 kisten gemaakt. Tjalling Poppes mist hierdoor zijn maakloon en het leveren van hangsels en schroeven, de Kamer de winst. (voorganger van Tjalling Poppes was Joris Pieters). Folkert de Haas maakt meer dan 20 jaar de hangsels en schroeven en mag deze aan niemand anders leveren. J.C. is leverancier van hangsels en schroeven voor de kisten die door Johannes Jacobus Kerkhoven zijn gemaakt. Kamer eist maatregelen om dit tegen te gaan, 28 jul 1803 (GAH49); gemeentebestuur stelt dat levering van doodkisten, hengsels en schroeven alleen door de Armekamer geschiedt; bij overtreding boete van f. 6:0:0, alsmede verplichting alsnog bij de Armekamer de goederen te kopen, 15 aug 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 72, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:4:0 ter saeke Winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 45 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan de weduwe J.C. (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 22:1:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:4:0 ter Saeke geleverd ijserwerk, 31 dec 1805, quit. no. 9 (GAH1138); id. f. 26:8:0 en f. 28:0:0 ter Saeke geleverd boenderwerk, 13 jun 1806, quit. no. 48 (GAH1138) id. f. 24:4:0, primo jan 1807, quit. no. 6 (GAH1139); id. f. 58:6:0 ter Saeke geleverd ijserwerk, 19 mrt 1807, quit. no. 31 (GAH1139); id. f. 40:16:0 ter Saeke geleverde Luiwagens, 10 jul 1807, quit. no. 46 (GAH1139); id. f. 43:11:0 ter Saeke geleverd ijzerwerk, 13 jan 1808, quit. no. 23 (GAH1140); id. f. 17:5:0, 6 jul 1808, quit. no. 50 (GAH1140); id. f. 28:16:0, 29 dec 1808, quit. no. 74 (GAH1140); id. f. 24:12:0, ter Saeke geleverd ijzerwerk tot dagelijks gebruik, 11 aug 1809, quit. no. 38 (GAH1141); id. f. 13:2:0 voor geleverde Winkelwaeren, 12 dec 1809 (GAH1141)