Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Alberts Bakker ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Albert Wymers Bakker en Jetske Jans; geb 1770 HRL, ovl 6 mrt 1827 HRL, huwt met detje Johannes Bekius op 25 sep 1803 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J.R. Kronenburg en S. Godthelp, koopman, oom vd bruidegom, 1814, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, oom bruidegom, 1821, kinderen: Jetske Bakker, geb 2 mrt 1810 HRL, Albert, geb 11 mei 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van Straaten, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:0 voor geleverde Azijn, 31 dec 1810, quit. no. 36 (GAH1142); id. f. 19:10:0 ter Sake geleverd Zout, 30 jun 1808, quit. no. 42 (GAH1140); id. f. 29:12:0 ter Saeke geleverde Azijn, 18 jan 1809, quit. no. 4 (GAH1141); id. f. 10:5:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 11 aug 1809, quit. no. 36 (GAH1141); id. f. 51:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 82 (GAH1141); Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Pieter Pieters is Overleden in den Jare 1765 en Geertje Alberts (deszelfs huisvrouw)in den Jare 1764. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker aldaar, Verklaren bij desen dat aan ons volkomen bekend is dat Janke Jetses huisvrouw van Pieter Pieters Louenaar is ovl in den Jare 1795. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Jetse Ruurds in leven wonende te HRL aldaar is ovl in den Jare 1791 en deszelfs huisvrouw Trijntje Leks innden Jare 1800