Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Dirks Lautenbach geb 1765 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Trijntje Cornelis Beidschat kinderen: Dirk L, geb 1792 HRL, Aafke Cornelis L, geb 9 jul 1799 HRL, Grietje Cornelis L, geb 1794 HRL, Cornelis L, geb 18 aug 1795 ... , Antje L, geb 15 dec 1803 HRL, Baukje L, geb 3 sep 1801 HRL, huw getuige bij H. van Beemen en T. van Arum, meester schoenmaker, oom bruidegom, 1813, id. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, 1811, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, neef bruid. 1814, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom 114, aanspreker in 1814, zv Dirk L, en Aafke Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1804, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, ovl 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Beitschat, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; Jan Everts Bouwknegt ende Neeltje Gerrijts Spitske, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L., goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 5:12:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 6:12:0 (GAH650); kind: Dirk Cornelis Lautenbach, geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Cornelis Lautenbach, geb 4 feb 1794, ged 23 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Kornelis Lautenbach, geb 18 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hier neevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order, op te Vatten te Weeten Matthijs Ouwendag, mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, C.L., mr Schoenmaker, Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer ten einde UWl: daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, opdat met dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl: aanschrijvinge; Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ, van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoensdienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen, dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven Zorgen, tot dat op eene voor-dragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zoude favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden en ons van het resultaat daar van, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl. door deesen te vragen, of door dat Susject, bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, de Wijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, al Zoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers Guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij rede aan vrij notabele Summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meer toelaaten dergelijke Verschotten te doen, Wij verzoeken hierop Spoedig met UWl:antwoord vereert te mogen Worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerkin deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schonenburg x C.L. ; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4e Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6e Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennis te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 2de Quartier: f. 51:6:14, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Wij Ondergetekenden Albartus Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en C.L., Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 Jan: 1815; erven C.D.L. eigenaars van perceel nr. 506 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 403, huis en erf, 198 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)