Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Trijntje Robijns Leiker geb 1796 HRL, ovl 10 nov 1871 HRL, huwt met Johannes Foppes de Vries op 28 sep 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 sep 1815, Herst. Evl, N.H., dv Robijn Hendriks L, en Klaaske Klases Reitsma; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Robijn Leiker en Klaaske Klaases; Wij Ondergetekenden Foppe Cornelis de Vries, Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes, van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te begeven mt T.R.L., dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door de Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen; om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den Agt & twintig sep is Geboren Trijntje, dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klaases Reidsma. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 12 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behoren tot de Huwelijks acte van Johannes Foppes de Vries en T.R.L. dato 28 sep 1815 op Fol. 57 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente HRL