Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jetze Lentz huwt met Trijntje Jans, kind: Johannes Jetses Lens, geb 30 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jetses Lens, geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jetses Lens, geb 24 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jetses Lens, geb 12 aug 1788, ged 7 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jetses, geb 6 aug 1789, ged 23 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jetzes Lents, geb 3 okt 1792, ged 28 okt 1792 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntje ... , kind: Geertje Jetzes L, geb 1776 HRL; BS ovl 1826; Jan Cornelis Posthumus van Dockum ende Geertje Jetze Lentz van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.L., 26 mrt 1796; ondertrouw HRL; ovl voor 1838, huwt met IJntje Louws op 5 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1837; J.L. ende IJntje Louws, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof W. Meintz, goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; wed. J.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker Dirk Lautenbach wed; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); Pieter Dirks ende Rixtje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.L., goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0 may 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:19:6. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, J.L., Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:8:0 ter zaake geleeverde Brooden, 11 mrt 1795, quit. no. 7 (GAH1127)