Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Simon Jacobs van Loon geb 1770 HRL, ovl 6 jun 1835 HRL, huwt met Beitske Rintjers Kuipers, kind: Hiltje Simons vL, geb 31 mei 1796 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, winkelier, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, id. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, touwslager, 1817, doet overlijdensaangifte van Aaltje Gerrits in 1811, koopt een huis in 1798, zv Jacob vL, en Hiltje Simons; BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn Age Jans de Groot, schipper, Cornelis Gamers, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruiker is Klaas Kromhout, varensgesel, 1814. (GAH240); id. van wijk A-225, gebruiker is Jan Schoon, varensgezel, 1814. (GAH204); S.J. v. L. eigenaar van perceel nr. 70 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 87 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en tuin, 162 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 100 en 101 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis, en huis, resp. 24 en 24 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 108 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 117 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 120 en 121 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, resp. huis en erf, en huis, resp. 144 en 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 145 te harlingen, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 428, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); Wij Ondergetekenden S.J. v. L., Winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is Overleden in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking en dagelijksche Omgang met desleve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815