Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Pieters Louwenaar geb 1794 HRL, ovl 14 jan 1850 HRL, huwt met Johanna van Velzen op 9 feb 1815 HRL, huw.afk. 29 jan en 5 feb 1815, werkman, huw.get. bij J.J. Dijk-tra en E.L. vd Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Minderjarigen dochter Johanna Christina van Velsen bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met P.P. Louenaar, werkman alhier, zv Pieter Pieters Louenaar en Janke Jetzes, mogende alsoo lijden dat deselve door den Haar President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt Wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 Jan: 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een moederlijk consent behooren tot de Huwelijksacte van P.P. Louenaar en Christina van Velsen dato 9 feb 1815 op Fol. 9 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente te HRL