Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Meyer geb 1751 koninkrijk Hannover, ovl 24 nov 1828 HRL, huwt met Anna Gerbens Postma/Pausma/Houtsma en Anna de Jong, meester timmerman 1807- 1811, wonende te HRL. 1817, kinderen: Hendrika, geb 1788 HRL, Gerben, geb 2 jun 1793 HRL, Sijbrigje Hendriks M, geb 1794 HRL, Elisabeth M., geb 1786 ... , Wilhelmina M, geb 8 jun 1796 HRL; BS geb en huwafk. 1811 1817 hu, ovl 1825, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar van wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en Minne Jans wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden H.M., Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks, de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen Dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelij te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv H.M. en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den tweede jun is Geboren Geermen zv Hendrik Meyer en Anna Germens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; weduwe H.M. eigenaresse van perceel nr. 499 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 449, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en tagtig den 21 nov is geb Elisabeth dogter van H.M. en Anna Gerbens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816