Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Scheltes Molenaar zie ook: Jacob Scheltes; geb 1788 Almenum, ovl 13 okt 1855 HRL, huwt met Trijntje Luidinga op 25 mei 1817 HRL, houtsteksknecht, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, wonende te HRL, Nederlands Hervormd houtstekkengt in 1851, zv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS huw 1817, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis en erf, 31 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1746 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1886 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 18 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van perceel nr. 1907 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); 1814. Nationale Militie, canton Franeker, Gemeente Almenum, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart: dat M., J.S., geb te ? den ? van beroep ? zv ? en van ? van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 175, en eindelijk, dat hij door den Militie Raad, zitting gehouden hebbende te Leeuwarden uit hoofde van een ongemak, aan het been, tot den dienst is ongeschikt verklaard. Signalement: Lengte 5 V:6 d:, aangezigt ovaal, Voorhoofd klein, Oogen bruin, Neus Spits, Mond klein, Kin rond, Haar donkerbruin, Wenkbraauwen id. Merklbare teekenen :0 Gegeven te Leeuwarden den 8 Mei 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte en Certificaat van aan de Militie voldaan te hebben behooren tot de Huwelijksacte van J.S.M. en Trijntje P. Ludinga dato 25 mei 1817. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis