Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Karels Numan gebruiker van wijk A-121, schipper; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); Gerrit Carels Numan en Feykje Philippus, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd de broeder van de bruidegom J.C.N., 4 jan 1806; ondertrouw HRL; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijksproclamatien tusschen J.N. Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjaerige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkx, en Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering te onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Joannem Theodorum Nortmann te Spahn, parochie S?gel, zv Joanne Henrice Nortman en Gebina Dirkes, ged anno millesimo Septingestisimo Sexagesimo 9nv decima quinta Maji. S?gel 20ma feb 1807. Josephus Niemann pastor; deze bewijzen bestaande uit twee acten van Geboorte, twee van overlijden en certificaat van afkondiging in een andere Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van J.N. en Catharina Bisschop dato 29 jun 1815 op Fol. 47 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; J.K.N. eigenaar van perceel nr. 352 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 491, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)