Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Thomas Paludanus geb 1753 Oosterbierum, ovl 18 mrt 1827 HRL, huwt met Janke Huitenga, huurt zomerhuis boven de Franekerpoort 1800-1806, zv Pieter P, en Tietje Gerrits van Dijk; BS ovl 1827; ; T.P. van HRL, en Janke Hoytinga van Tzummarum, hebben de laatste afkondiging gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., commies ter secretarije bij het Ed. Mog. College ter Admiraliteit in Friesland residerende te HRL, van HRL, ende Janke Hoitinga, erfgezeten onder ''t ressort van den dorpe Tzummarum, van Tzummarum, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week 22 okt 1791; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 624:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -13:0 (GAH650); erven T.P. eigenaars van perceel nr. 1473 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 516, huis, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); staat vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 met de nrs. 19 en 45; aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier T.P. in plaats van Johannes Beuker, do. 29 dec 1803. (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (maar vermeld tussen no. 195 en 196), 1 mrt 1804; betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van het zomerhuis boven de Franekerpoort, 1800: 20 Caroliguldens; id. over 1801, 1804, 1805 en 1806