Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hermanus Peaux Herman P., ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL, zv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama; geb 1767 HRL, ovl 13 dec 1815 HRL, huwt met Anna le Maire op 6 okt 1807 HRL, laatste afk. 27 sep 1807, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, koopman in wijn 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-008, wijnkelder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, wijnkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-146 en wijk E-147, pakhuizen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-148 en wijk E-149, bleekvelden, 1814. (GAH204); H.P. van HRL. en Anna le Maire van Leeuwarden, zijnde aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs 12 sep 1807; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:4:0 ter Saeke meerder Uitgaef als ontfang In Sijnes presidium, 25 jul 1810, quit no. 20 (GAH1142); id. f. 60:11:0, 5 may 1807, quit. no. 41 (GAH1139); id. f. 60:12:0, 23 feb 1808, quit. no. 30 (GAH1140); id. f. 19:13:0, 14 dec 1808, quit. no. 68 (GAH1140); id. f. 80:5:0, 3 okt 1809, quit. no. 52 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 30:0:0 ter Restitutie ter Saeke de helft der Uitzetting aen Griettie Melles, 30 may 1810, quit. no. 6 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 65:6:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, IJ. Hoornstra, L.C. van Goch, H.P., Wijger Harmens, A.J. Conra-di. (GAH1138); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, C.D. Zijlstra, IJ. Rodenhuis H.P., Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 ter Saeke Doe ... . Comparitie, 18 feb 1808, quit. no. 2 (GAH1140); C. Blok, J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huys, H.P., IJ. Hoornstra, A. Rasschen, gese:Clercq (GAH1140); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 voor Tinwerk, 30 dec 1809, quit. no. 78 (GAH1141); id. f. 28:0:0 ter Saeke Restitutie Weegens gedaene verschot Aen de gerequireerde Weeskinders, 15 sep 1809, quit. no. 12 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Radsma, als geauthoreseerde Curatoren over Claaske Dirks Feddema f. 686:4:12, Als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, quit. no. 16, 10 nov 1809 (GAH1141); id. 30 dec 1809 f. 3558:7:0 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig Slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: C. Blok, H.P., IJ. Hoornstra, Jan G. de Boer, A. Rasschen. gesw:Clercq (GAH1141)