Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Servaas Tjeerds van Beemen ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd van Beemen en Broertje Tjebbes van der Meulen; ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Servaas van Beemen en Tjaltie Baukes; geb 17 sep 1758 HRL, ovl 27 sep 1821 HRL, huwt met Froukje Allerts, en: Japke Meinderts Zondervan op 1 mei 1803 HRL, huw.get. bij D.R. Bakker en M.I. Houttuin 1816, koster vd Nieuwe Kerk, kinderen: Harmana vB., geb 1792 HRL, Geertje vB., geb 1794 HRL, Tjeerd vB., geb 1798 HRL, Taltje vB., geb 6 jun 1787 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1814, huw 1816, ovl 1821, huw 1825, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1859, ovl 1871; gebruiker van wijk G-083, koster; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Pfilippus Willems als kleermaakersgezel bij S. vB., 22 mrt 1791. (GAH1123); S. v. B., ende Froukjen Alles, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van Beemen, goede bekende, 21 feb 1789; Jacob Claasen van Franeker ende Aaltje Jacobs Sprottinga van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de coster S. v. B., 20 mrt 1790; Fijke Entes van delfzijl ende Catje Pieters van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster S. v. B., 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Gerrijt Gerrijts Severijn ende Antje Claases de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd de coster S. v. B., met Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Willem Nijentjenk van HRL, en Johanna Nijhoff van Amsterdam, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. vB., 1 feb 1794; ondertrouw HRL; S. vB. en Marijke Louwrens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Lourens Servaas van Beemen. geb 9 aug 1776, ged 25 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Servaas van Beemen, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL; S. vB., en Vroukjen Alles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Servaas van Beemen, geb 17 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Servaas van Beemen, geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 23 aug 1798. Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, S. v. B., Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voor zanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Donderdag den 5 apr 1798. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, den Coster S. v. B., voor ''t besorgen der Doopceduls, van de Stads algemeene Armen toe te leggen een gratificatie van drie CarGuldens in ''t Jaar en den Kerkvoogd Pieter Wytzes Vettevogel te qualificeeren zulks aan hem uit te tellen, en op Kerke rekening te Stellen, te rekenen Ingegaan te zijn met May 1797. (GAH43)