Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Bauke Rinnerts de Beer geb 1759 ... , huwt met Sjoerdtje Eppinga, kinderen: Teunis de B., geb 1787 HRL, Klaas Baukes de B., geb 1800 HRL, Sjoert de B., geb ... , huw.get. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, winkelier, wonende te HRL. oom vd bruidegom 1814, id. bij H. van Dorpen en T. Rienks, besteller in 1814, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes 1816, id. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers 1822, N.H., wonende te HRL 1834; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1814 1816 huwelijken, huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk A-152, winkelier, 1814. (GAH204); B. dB. van HRL, en Sjoerdtje Teunis Epping van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Eelkje Baukes de Beer, geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Teunes Baukes de Beer, geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hijtske Baukes de Beer, geb 5 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; dopen Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes de Beer, geb 11 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis Epping; kind: Sjoerd Baukes de Beer, geb 5 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rindert Baukes de Beer, geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geert Baukes de Beer, geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:9-12:0 (GAH650); Dingsdag den 29 okt 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts den Schipper B. d. B. van Wegens den Raad gemarieerd (?) met eene missive aan het departementaal Bestuur van de Eems, inhoudende Verzoek, dat terwijl de hostiliteiten, ten regarde der Engelschen door de beKende Capitulatie Waaren ge?indigt, de beurtschepen van hier op Amsterdam en V.V. Weder mogten vaaren, des voorzien Zijnde, met behoorlijke Paspoorten, van Welgedagte Bestuur, en dat het Zelve Bestuur eenige Paspoorten, in Blanco aan den Raad geliefde in te Zenden, teneinde dezelve tijdelijks aan de beurtschippers, met invullinge van derzelver naamen te konnen afgeeven, van Welke missive, om de Kortheid destijds, geen copia, heeft Kunnen werden gehouden. (GAH45); Maandag den 11 nov 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, heeft ter Vergadering binnen gestaan den Burger B. d. B. Zoo voor Zich als daartoe door de overige Beurtschippers van hier op Amsterdam & V.V. vaarende Gecommitteerd Zijnde, verzoekende dat geduirende het Winter Saysoen Zoo als Jaaren herwaarts plaats gehad heeft, de Graanvragten van hier & Amsterdam & V.V. Vijftien Stuivs: pr Last mogten werden Verhoogd. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, en geconcludeert dit verzoeke thans Weder als voorheen te Accordeeren Zoo als geaccordeert word mits deezen aanvang te neemen met den 12 nov 1799 en te eindigen met den 12 feb 1800. en Zal Extract van dit besluit aan voorz:Beurtschippers gezamentlijk Worden afgegeeven, om hun te dienen tot narigt. Aldus beslooten, en gearresteerd op dato Ut Supra. (GAH45); B. d. B. eigenaar van perceel nr. 138 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 34, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); B.B. d. B. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 1184 en 1185 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 35, resp. stal, huis en erf, resp. 66 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)