Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sikko Popta chirurgijn in 1785; geb 1757 Pingjum, ovl 19 sep 1834 HRL, 1e huwt met Joukje Sijbrens Steensma, 2e huwt met Gesina Harmens Mulder op 19 sep 1816 HRL, huw.afk. 8 en 15 sep 1816, N.H., chirurgijn en vroedmeester in 1799-1809 en in 1834, huw.get. bij J.M. Daum, (gk), en S.R. Nauta, wonende te HRL. 1815, kinderen: Pieter P, geb 1 mrt 1790 HRL, Martinus P, geb 1 aug 1801 HRL, Wapke P, geb 1 apr 1799 HRL, Jacoba P, geb 1795 HRL, zv Leenert P en Neeltje Pieters Ludinga; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1813, huw 1816, ovl 1815, huw 1819, huw 1829, ovl 1834, ovl 1873; kind: Wibrandus Popta, geb 7 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder is: J. Steensma; kind: Wybrandus Sikkes Popta, geb 22 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Sikkos Popta, geb 15 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, moeder is J. Steensma; kind: Pieter Sikkos Popta, geb 11 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Sikkos Popta, geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Sikcos Popta, geb 18 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jacoba Sickos Popta, geb 8 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; geboortig van Pingjum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. S. Schaaff, op wo. 26 nov 1783. (burgerboek); eigenaar van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan Taedes Dijkstra, stalkengt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 terzaake chirurgicale en medicinale diensten in ''t Weeshuis in de maanden dec 1784 en jan 1785, ord. no. 2, 15 feb 1785. (GAH1116); id. f. 60:0:0 van primo feb 1785 tot primo feb 1786, quit. no. 2, 13 jun 1786. (GAH1118); id. 1 jaar tractement als chirurgijn, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); id. quit. no. 3, 20 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 3, 20 mrt 1789. (GAH1121); id. quit. no. 1, 3 feb 1790. (GAH1122); id. f. 75:0:0 terzaake 1 jaar tractement als chirurgijn, quit. no. 1, 16 mrt 1791. (GAH1123); id. id. f. 51:3:0 wegens geleverde medicijnen, quit. no. 39, 24 okt 1786. (B1 118); id. f. 37:5:0, quit. no. 13, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 22:15:0, quit. no. 36, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 40:7:0, quit. no. 19, 3 feb 1790. (GAH1122); id. f. 51:4:0, quit. no. 13, 15 mrt 1791. (GAH1123); id. f. 53:16:0, 28 apr 1792, quit. no. 11 (GAH1124); id. f. 37:9:0, 12 feb 1793, quit. no. 5 (GAH1125); id. f. 57:9:0, 4 feb 1794, quit. no. 4 (GAH1126); heeft een overdekte wagen met 2 paarden, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800, 1801, may 1802, id. belasting; f. 13:0:0, may 1803; id. belasting: f. 13:4:0; may 1804, may18 05; (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 32, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 ter zaake ??n jaar tractement als chirurgijn, 28 apr 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. 12 feb 1793, quit. no. 1 (GAH1125); id. 4 feb 1794, quit. no. 1 (GAH1126); Sicco P., Chirurgijn en Vroedmeester te HRL, wordt vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus; zie verder aldaar; Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 226, legger nr. 156, Weiland, grootte 78530 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 230, legger. nr. 156, Weiland, grootte 15170 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 231 en 232, Weiland, grootte resp. 5460 en 1550 m2, klasse onbebouwd beide 2; (bron Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 233, legger nr. 156, Huis en Erf, grootte 1480 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 234, legger nr. 156, Boomgaard, grootte 1540 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 235 en 236, Weiland, resp. grootte 1470 en 870 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 237, legger nr. 156, Molen en Erf als Erf, grootte 230 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: als boven, resp. nrs. 238 en 239, Weiland grootte resp. 1460 en 34940 m2, klasse onbebouwd beide 3; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 247, legger nr. 156, Weiland, grootte 28410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: P.S., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 250, legger nr. 156, Weiland, grootte 66200 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 457, legger nr. 156, Opvaart als Weiland, grootte 3370 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbrld. Noord, 1832); Nieuwland, Sectie E, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van perceel nr. 152, legger nr. 156, Weiland, grootte 17090 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Ried, Sectie C, 1832: S.P., Docter te HRL, eigenaar van percelen nrs. 781, 782 en 783, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 11570 m2, 8610 m2 en 9520 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 786, legger nr. 193, Bouwland, grootte 8860 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van nrs. 787 en 796, legger nr. 193, Huizen en Erven, grootte resp. 340 m2 en 1720 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 788 en 798, legger nr. 193, Tuinen, grootte resp. 870 m2 en 3310 m2, klasse bebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nrs. 789, 791, 792, 793, 794, 795, 799, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 809 en 810, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 36680 m2, 32530 m2, 17150 m2, 13730 m2, 12540 m2, 10000 m2, 23040 m2, 8920 m2, 16870 m2, 37090 m2, 30040 m2, 9950 m2, 22480 m2, 19260 m2, 21440 m2 en 26930 m2, klaase onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 3; (bron. Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 816, legger nr. 193, Bouwland, grootte 24250 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 822, legger nr. 193, Weidland, grootte 11930 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 872, 874, 875 en 876, legger nr. 193, Weidlan-den, grootte resp. 27660 m2, 35800 m2, 15660 m2 en 32660 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 1en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 873, legger nr. 193, Molen en WErf, grootte 120 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 877 en 878, legger nr. 193, Bouwlanden, grootte resp. 17350 m2 en 10200 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 885 en 890, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 1600 m2 en 780 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 886, legger nr. 193, Laan of Cingel als Bouwland grootte 1410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 887, legger nr. 193, Gracht als Bouwland, grootte 1080 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 888, legger nr. 193, Boomgaard, grootte 2000, klasse 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 889, legger nr. 193, Huis en Erf, grootte 1730 m2 klasse onbebouwd 1, belasrbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas FRan dl. 1832); id. van perceel nr. 891, legger nr. 193, Bouwland, grootte 16430 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 893, 894, 895, 896, 897 en 898, legger nr. 193, grootte resp. 31060 m2, 20350 m2, 16420 m2, 21950 m2, 11800 m2 en 22730 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 903, 904 en 905, legger nr. 193, Weidlanden, grootte resp. 29130 m2, 15750 m2 en 16450 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 912, legger nr. 193, Weidland, grootte 16480 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 913, legger nr. 193, Opvaart als Weiland, grootte 2870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: S.P., Med. Doctor te HRL, eigenaar van perceel nr. 604, legger nr. 162, Bouwland, grootte 10108 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie B, 1832: S.P., Med. Doctor tot HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 385, 386, 387, 388 en 389, legger nr. 169, Weidlanden, grootte resp. 18990 m2, 980 m2, 15550 m2, 9760 m2 en 13540 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wons. Noorddl. ); id. van percelen nrs. 420 en 423, legger nr. 169, Weidlanden, grootte resp. 17270 m2 en 4100 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Arum, Sectie C, 1832: S.P., Med. Doctor te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 463, 467, 468 en 471, legger nr. 169, Weilanden, grootte resp. 6360 m2, 31130 m2, 14650 m2 en 13210 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 494, 497 en 498, legger nr. 169, Weilanden, grootte resp. 11110 m2, 8010 m2 en 3680 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 506, 510, 511, 512, 513 en 514, legger nr. 169, grootte resp. 27200 m2, 1980 m2, 13010 m2, 14360 m2, 37630 m2, 20410 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 507, legger nr. 169, Boomgaard, grootte 1500 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 508, legger nr. 169, Huis en Erf, grootte 1290 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van perceel nr. 509, legger nr. 169, Water als Weiland, grootte 760 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 528, legger nr. 169, Bouwland, grootte 26920 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 529, 530, 351 en 532, legger nr. 169, Weilanden grootte resp. 13260 m2, 8250 m2, 10910 m2 en 4130 m2, klasse onbebouwd: alle: 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 533, legger nr. 169, Molen en Erf, grootte 630 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Burgwerd, Sectie A, 1832: Sicco Popta, Chirurgijn te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 46, 47 en 49, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 55460 m2, 29790 m2 en 2470 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 52, legger nr. 74, Molen en Erf, grootte 120 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 53, 54, 57, 58, 59 en 60, Weidlanden, grootte resp. 12330 m2, 38900 m2, 26870 m2, 3560 m2, 11580 m2 en 6310 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2/3, 1, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); id. van perceel nr. 55, legger nr. 74, Huis en Erf, grootte 2380 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van perceel nr. 56, legger nr. 74, Opvaart als Weidland, grootte 5600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 65 en 66, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 16150 m2 en 13050 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 303, 305, 313 en 315, legger nr. 74, Weidlanden grootte resp. 21300 m2, 23920 m2, 23730 m2 en 16810 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 1/2, 1 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 317, legger nr. 74, Huis en Erf, grootte 770 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van percelen nrd. 318 en 320, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 22390 m2 en 610 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 319, legger nr. 74, Gracht als Weiland, grootte 490 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 321, legger nr. 74, Opvaart als Weidland, grootte 1600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 322, legger nr. 74, Moestuin, grootte 720 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 323, legger nr. 74, Boomgaard, grootte 790 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: KAWonseradeel Noord); id. van perceel nr. 333, legger nr. 74, Molen en Erf, grootte 64 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 334, 335, 336, 337 en 339, legger nr. 74, Weid-landen grootte resp. 62140 m2, 36860 m2, 39300 m2, 39680 m2 en 13190 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wons. Dl; Nrd. ); id. van percelen nrs. 352, 383 en 384, legger nr. 74, Weidlanden, grootte resp. 15120 m2, 8260 m2 en 36430 m2, klasse onbebouwd resp 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 420, legger nr. 74, Weidland, grootte 36530 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); S.P. eigenaar van percelen nrs. 294 en 295 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 539, resp. huis en erf, en stal, resp. 270 en 88 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); S.P. eigenaar van percelen nrs. 336 en 339 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 539, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 261 en 261 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 90 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; De Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns S.P., Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Maandag Den 3 jan 1799; De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. De burger Arij Ringes en Ebert Daues; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; De Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, De Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. De poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heydemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44); S.P., Chirurgijn en Vroedmeester te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; S.P. eigenaar van perceel nr. 306 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 14970 m2, klasse onbebouwd ?, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van percelen nrs. 311-313 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, alle: weiland, resp. 19760, 14790 en 13670 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van perceel nr. 323 Sexbierum sectie A, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 14880 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); Extract uit het Doopboek van Pingjum, Gemeente Arum, Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland. 1757 Den 6 mrt is ged Een kv Lenert Jacobs Popta en Neeltie Pijtters Luidinga, met de naam Sikke, Geboren den Sestiende feb zeventien honderd Zeven en vijftig; S.P. eigenaar van percelen nrs. 662 en 663 Sexbierum Sectie C, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weidland, resp. 9740 en 14020 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 194 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 5330 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van perceel nr. 196 Sexbierum Sector D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 23720 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van percelen nrs. 203-210 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 8 x bouwland, resp. 11810, 14840, 19680, 11210, 6690, 15170, 16430 en 16690 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 138); id. van percelen nrs. 212, 224 en 227 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 3 x bouwland, resp. 12710, 13010 en 28070 m2, klasse onbebouwd : alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 232-234 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 3 x bouwland, resp. 19120, 18280 en 13890 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van perceel nr. 238 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats harlingen, legger nr. 261, bouwland, 14350 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van percelen nrs. 240-242, 242A, 243-244 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, resp. weiland, tuin, boomgaard, gragt als bouwland, huis en schuur en erf, bouwland, resp. 20010, 470, 2380, 620, 2420 en 4280 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, behalve nr. 243: 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 139); id. van percelen nrs. 428 en 429 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weiland, resp. 8190 en 12610 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 141); id. van perceel nr. 622 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, bouwland, 1920 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 144); id. van percelen nrs. 691 en 692 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, 2 x weiland, resp. 5110 en 13560 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 696 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 12600 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 698 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 5730 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van perceel nr. 716 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, weiland, 2600 m2, klasse onbebouwd 5, belastbaar inkomnen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145); id. van percelen nrs. 759 en 761 Sexbierum Sectie D, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 261, resp. weiland, bouwland, resp. 10500 en 3490 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 145)