Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Freerks Repko geb 28 aug 1742 Stettin, ovl 16 sep 1822 HRL, huwt met Helena Maria Oswald, kinderen: Theodorus, geb 1794/96 HRL, Fredrik Johan R, geb 1791 HRL, IJbele Johan R, geb 1799 HRL, Christoffel R, geb 1780 HRL, Hendrik Johan R, geb 1785 HRL, huw.get. bij E. Wink en J. vd Veen, wonende te HRL, makelaar, 1814, id. bij J. van Eeeken en B.A. Tuinhout, 1811, scheepsmakelaar in 1819, koopman en wonende te Breedeplaats in 1811; BS huw 1811, huw 1814, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1842, ovl 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd; woont in 8e quartier, huisno. 2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:4:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 voor een schippond kaas, 31 dec 1805, quit. no. 2 (GAH1138); Voorts wierde gedelibereerd over de Post als Makelaar, door het overlijden van Joeke Bierma vacant geworden, en is uit aanmerking der menigvulheid van Sollicitanten goedgevonden drie van de geschikste derzelve door het Lot te doen beslissen, aan wien die post geconfereerd zoude worden, en zijn ten dien fine in ''t Lot gebragt de Burgers, J.R., Matthijs Pieters en Jacob Gerlofs de Vries, aan welke laatsgemelde de Post als Makelaar bij Lotinge is ten deel gevallen en is dezelve daar op daadelijk als Makelaar aangesteld, do. 30 may 1799. (GAH45); Ik Ondergetekende J.F.R., Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon Fredrik Jan Repko, bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv J.F.R. en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816