Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Fransen Rikkers geb 1774 Franeker, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Hiltje/Richtje Minnes Gleibakker/Gleistra op 15 nov 1801 HRL, kinderen: Frans Pieters R, geb 1803 HRL, Minne Pieters R, geb 1811 HRL, Jan Pieters R, geb 1807 HRL, Eerde Pieters R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 181, id. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, 1813, id. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, 1815, koopt een huis is 1801, meester broodbakker 1834, zv Frans Pieters R, en Trijntje Gerrits Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:14:0 voor geleverd brood in 2 maanden, 12 jul 1809, quit. no. 29 (GAH1141); P.F.R. eigenaar van perceel nr. 1175 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, stal, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1411 en 1412 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, pakhuis of bergplaats, huis en erf, resp. 35 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1419 en 1420 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)