Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Antie Ages Agema zie ook: Antje Ages; ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL, dv Age Agema en Neeltje Jelles; gebruiker van wijk G-069, alsmede Siebren Stephanij, winkelier, en juffrouw Verken; eigenaar is Siebe Spannenburg, 1814. (GAH204); geb 10 apr 1756 HRL, ovl 16 jun 1820 HRL, huwt met Rommert Klaases Blaauw (in 1801 Prose), wonende te HRL. 1801, verkoopster in 1820, vlgs haar ovlakte zijn er kinderen; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; kind: Grietje Rommerts, geb 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Age Rommerts, geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rommerts, geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Rommerts, geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; verkoopt, in qualiteit als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen bij gedachte hare wijlen man geprocre?erd, en met consent van de Raad van Justitie in het voormalig gewest Friesland, een huizinge staande in de Vijverstraat aan Thomas Baukes voor f. 139:5:0 op 27 jun 1801; Ik ondergetekende A.A.A. weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Sierds de Jong, Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van Rommert Klaases en A.A.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816