Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Syds Schaaff afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening, voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekene en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, S.S., Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting Weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het raadhuis binnen HRL in kennis de handen van de rendante en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de heren gecommitteerden, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subsdriptie van mij secretaris dd 15 jun 1768: Albartus de Haas, Lolle W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, Albert Osinga, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witteveen, Jane van Slooten, J, Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, S.S. en S.S. als gelastigde van de rendante de wed. P. de Bruin, M. van Idsinga, secretaris (GAH1098); gemraad maakt bekend dat op ma. 4 jan 1802 ''s middags 12 uur precies, zal worden gelot over de halve rente van 4 aandelen, in het kapitaal genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, bij forma van tontine op lijfrente, nos. 3, 4, 11 en 12, 4e klasse, welke door het overlijden van de old-burgemeester S.S. te HRL en old-schepen B. Molinus te Leeuwarden, zijn opengevallen, ma. 28 dec 1801 (GAH47); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen ipv de wijlen old-burgemeester S.S., alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor ipv de tot rector aangestelde Petrus Greidanus. Voordracht voor scholarchen: dr. Petrus deketh, doctor Claas Blok en de koopman Jan L. van der Veen. deketh wordt benoemd tot scholarch in de verwachting dat hij deze belangrijke taak goed op zich zal nemen, ma. 12 mei 1800 (GAH46); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18 - 40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 6e kwartier, no. 28, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); burgrmeester in 1776, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg Couperus, sekr. Conradi en de boden Wiglenhuisen en Bentfort, vacatien over de Trekwegszaken anno 1776, 14 okt 1776: f. 104:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur expensen op een reis van Gecommitteerden naar Leeuwarden ter perfectoring van het trekschippersreglementen vrachtlijst, 23 apr 1781: f. 21:18:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Acronius, expensen op een reis wegens de Dokkumer Trekwegsrekening, 30 jul 1781: f. 25:0:0; id. zonder Acronius, expensen tot de beide wonnevrachten enz. ter visitatie en opneming der Trekweg over 1781, 7 nov 1781: f. 14:13:0; id. wegens presidiale kosten, 31 dec 1783: f. 25:19:0; (geen boeknrs. vermeld); koopman, burgemeester in 1773, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren tdv de Stad, 29 apr 1767: f. 106:7:8; id. 23 feb 1774: f. 77:16:0; id. 21 dec 1778: f. 75:13:0 en f. 6:8:0; id. 10 jan 1780: f. 35:0:0; id. 12 jan 1781: f. 122:18:0; id. 24 jun 1782: f. 133:11:0; id. 4 jun 1783: 31 -16:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kaarsen tdv het Stadhuis, 11 mei 1767: f. 271:13:12; id. 5 okt 1778: f. 85:4:0; id. tdv de Stad, 2 dec 1767: f. 212:16:14; id. 10 nov 1777: f. 37:16:8; id. 22 apr 1778: f. 322:7:4; id. tdv Stad en Kerk, 134 mei 1771: f. 410:8:0; id. 18 nov 1771: f. 221:10:10; id. 3 mei 1775: f. 341:18:8; id. 29 nov 1775: f. 184:13:0; id. wegens geleverde verfwaren tdv de Stad, 18 jan 1768: f. 27:2:8; id. samen met van der Veen, 21 jun 1784: f. 125:19:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens betaling van een nieuw burgermeesterskussen anno 1773, 4 jan 1773: f. 36:0:0; id. wegens presidiale uitgaven, 23 nov 1773: f. 33:4:8; id. 29 aug 1774: f. 43:0:0; id. 17 mei 1775: f. 53:19:0; id. 18 nov 1778: f. 26:6:0; id. 6 sep 1779: f. 33:9:0; id. 27 okt 1779: f. 34:5:0; id. 17 mei 1780: f. 25:19:0; id. 19 feb 1781: f. 38:9:0; id. samen met Blok, wegens gedane leveranties tdv de Stad, 10 jan 1780: f. 22:10:0; id. zonder Blok, tdv de Zeewerken, 24 nov 1777: f. 17:15:0; id. 31 dec 1777: f. 103:16:0; id. samen met Blok, wegens geleverde steen tdv de Stad, 12 jan 1781: f. 114:0:0; id. zonder Blok, 21 jun 1784: f. 96:5:0; id. tdv de Zeewerken, 16 jan 1777: f. 221:0:0; id. tdv de Zeewerken aan Roptazijl, 28 jan 1782: f. 108:4:0; id. expensen bij het aanstellen der nieuwe Armevoogden in 1780, 17 mei 1780: f. 16:0:0; id. restitutie expensen welke hij als administrator der correspondentiebeurs tdv de Scholarchenmaaltijd op 24 jul 1779 heeft ge?xpendeerd en voor rekening van meergem. beurs in uitgave had gebracht in dec 1779, 12 jun 1780: f. 50:0:0; id. restitutie expensen gedaan aan een extraord. wacht buiten de Havenspoort, 14 mrt 1781: f. 49:8:0; id. geexpendeerde 3 wagenvrachten tdv de Zeedijkszaken van mei 1780 tot mei 1781, 2 mei 1781: f. 12:0:0; id. restitutie betaalde gelden aan de leveranciers van nieuwe kleren en hoeden aan de Wachtmeestersadsistenten, 2 mei 1781: f. 170:2:1; id. met Blok, wegens geleverde steen aan de Kleine Sluis, 5 feb 1783: f. 529:3:0; id. zonder Blok, 54 last wrak tdv de Zeewerken, 4 jun 1783: f. 87:3:0; id. restitutie verschotten tot de nieuwe vaandels tdv de Schutterij, 13 nov 1784: f. 61:2:0; id. samen met van der Veen, wegens levering van boomolij tdv de Stad, 10 okt 1785: 2 Caroliguldens en 18 stuivers; id. met van der Veen, tdv de Kerk, 8 nov 1786: 52 Caroliguldens en 6 stuivers; id. zonder van der Veen, tdv de Stad, 8 dec 1788: 22 Caroliguldens en 15 stuivers; (geen boeknrs. vermeld); id. f. 537:11:0, kwit. no. 6, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 179:14:0, kwit. no. 3, 30 dec 1776. (GAH1108); id. f. 332:13:0, kwit. no. 3, 22 feb 1780. (GAH1111); id. f. 348:18:0, kwit. no. 23, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 467:8:0, kwit. no. 39, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 276:13:0, ord. no. 15, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 463:15:0, ord. no. 11 6 apr 1784. (GAH1115); id. f. 513:6:0, samen met van der Veen, voor geleverde winkelwaaren in soorten, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 201:7:0, kwit. no. 19, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 331:4:0, kwit. no. 20, 19 nov 1771 (GAH1102); id. f. 343:2:0, kwit. no. 3, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 500:17:0 wegens geleverde stroop en smeer van nov 1772 tot nov 1773, kwit. no. 4, 1 mrt 1774. (GAH1105); id. f. 200:10:0 voor geleverde stroop en kaarsen kwit. no. 15, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 35:17:0 wegens geleverde verfstoffen en lijnolij tdv het Weeshuis, kwit. no. 16, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 99:8:0, kwit. no. 13, 27 nov 1772. (GAH1103); id. f. 34:10:8 wegens geleverde verfwaren, kwit. no 10, 8 aug 1775. (GAH1106); id. f. 54:11:0, kwit. no. 4, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 28:18:0, kwit. no. 2, 17 dec 1776. (GAH1108); id. f. 31:18:0, kwit. no. 17, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 22:16:0 wegens geleverd dweilgoed tdv het Weeshuis, kwit. no 13, 16 nov 1770. (GAH1101); voogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, spruitende uit een gifte van wijlen old-burg. Lourens Tabes aan het Weeshuis, door burg. S.S. als curator van gedagte boedel aan de voogden overhandigt 14 sep 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen, benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr, A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, S.S., L.W. Steensma, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.H. Olinjus, A.J. Conradi. (GAH1104); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uijtgaaff 10618-17 -10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerder ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan etc, 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, S.S., Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, Pierre Peaux, H. Radsma, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. zonder slot der rekening; aldus etc., 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, S.S., J.H. Olinjus Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. aldus etc., 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, S.S., L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. aldus etc., 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, S.S., A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd T. Schrik, L.W. Steensma, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, S.S., S. Bosscha, Klaas Heins Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109); id. 26 jan 1780; was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meijer wed. de Haas, vd Brugh, S.S., E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. P. Couperus, vacatien over de Zeedijkszaken anno 1775, 3 jun 1776: f. 78:0:0; id. met burg. Toussaint en de boden Wiglenhuisen en Bentfort over 1779, 5 mei 1779: f. 78:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. P. Couperus, secr. Conradi en de boden Wiglenhuisen en Bentfort, vacatien over de zaken van de Binnenwegen over 1776, 21 okt 1776: f. 52:0:0; id. met burg. Acronius, secr. Conradi en de boden Bentfort en Wiglenhuisen over 1781, 30 jul 1781: f. 52:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling aan copijgeld voor het describeren der Staatsresolutien over 1776, 19 mrt 1777: f. 31:10:0; id. 17 mrt 1779: f. 31:10:0; id. 16 jun 1784: f. 33:4:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens vacatien op de Grote Extra Ord. Landsdag in 1777, 4 jun 1777: f. 84:0:0; id. 1 apr 1779: f. 84:0:0; id. samen met Harkenroth, 29 mrt 1784: f. 84:0:0; id. zonder Harkenroth, 10 dagen op een extraord. Landsdag, 4 jun 1777: f. 20:0:0; id. 7 dagen, 28 jul 1777: f. 14:0:0; id. 11 dagen, old-burgemeester, nu als gemeensman 22 sep 1777: f. 22:0:0; id. 7 dagen vacatien extraord. Landsdag, 5mei17 79: f. 14:0:0; id. 14 dagen, 9 aug 1779: f. 28:0:0; id. 5 dagen vanaf 29 aug 4 okt 1779: f. 10:0:0; id. met burg. Harkenroth, 15 dagen vacatie op een Extraord. Landsdag, 15 sep 1784: f. 30:0:0; id. zonder Harkenroth, 23 dagen, 27 dec 1784: f. 46:0:0; id. 30 dagen, 9 feb 1785: f. 60:0:0; id. 12 dagen, 15 mei 1786: 24 Caroliguldens; id. samen met Junius van Alema 42 dagen, 26 apr 1786: 84 Caroliguldens; id. zonder van Alema, 21 dagen, 9 okt 1786: f. 42:0:0; id. 16 dagen, 20 dec 1786: 32 Caroliguldens; id. samen met de Waard, 7 dagen, 28 apr 1788: 14 Caroliguldens; id. 7 dagen, 8 okt 1788: 14 Caroliguldens; id. expensen voor de lopende Landsdag Pointen, 21 mrt 1785: f. 31:17:0; id. over 1787, 23 apr 1788: f. 11:6:0; id. over 1788, 2 mrt 1789: f. 10:15:0; id. over 1789, 24 mrt 1790: f. 15:17:0; id. presidiale uitgaven, 13 apr 1785: f. 37:12:0; id. 27 jul 1785: f. 35:13:0; id. 26 apr 1786: f. 48:8:8; id. 26 jan 1789: f. 86:17:0; id. 14 okt 1789: 7 Caroliguldens; id. 21 jul 1790: f. 55:16:0; id. 20 apr 1791: f. 61:2:0; id. 6 jan 1794: f. 37:14:0; id. 13 okt 1794: f. 47:14:0; id. expensen als volmacht ten Landsdage, 21 mrt 1787: f. 25:3:0; id. 42 dagen vacatie op de ord. Landsdag, 4 apr 1787: f. 84:0:0; di, 30 mrt 1789: f. 84:0:0; id. met burg. de Waard 42 dagen, 26 mrt 1788: f. 84:0:0; id. zonder de Waard, 15 dagen, 18 jun 1788: 30 Caroliguldens; id. 15 da-gen Extraord. Landsdag, 9 jul 1787: 30 Caroliguldens; id. 27 mei 1789: 30 Caroliguldens; id. 28 dagen, 15 dec 1790: 56 Caroliguldens; id. 7 dagen, 19 jan 1791: 14 Caroliguldens; id. wegens gedaan verschot voor een stel Landsdagpointen der grote Landsdag 1787, mitsgaders van 29 apr en 2 jul 1787, 26 mrt 1788: f. 16:12:8, en wegens het copieren van 3 Rapporten behorende tot de Landsdag van 1788: f. 3:12:0, tesamen: 20- 4-8; (geen boeknrs. vermeld); id. restitutie penningen door hem betaald aan Van Abeleven weegens geleverd buskruit, 25 apr 1785: 38 Caroliguldens en 4 stuivers; id. bij het formeren der bode-instructie en het uittrekken der Wachtrollen, 27 jul 1785: f. 18:2:0; id. voor het rescriberen der Staatsresolutien over 1785, 15 mei 1786: 31 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur voor het bevestigen der Weesdiaconen, 18 nov 1778: f. 16:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan uitschot aan 2 evenaars met schalen etc. tdv de Stad, 17 mrt 1779: f. 7:8:0; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen op een reis van hem en de heer Plettenberg naar Leeuwarden teneinde de vergadering van het kwartier der steden bij te wonen 15 dec 1779: 11-16 :0; (geen boeknr. vermeld); weesvoogden bet f. 214:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de beloop van 8 maal 159. 000 vergraeven tichelkleij f. 5 stuivers het 1000 uit ''t land bi Minne Block en S.S. in gebruik, 3 okt 1775. (GAH1106); id. f. 482:10:0 sijnde het beloop van 19 maal 130. 000 vergraeven tichelklei f. 5 stuivers ''t duisent, uit ''t land etc, 14 okt 1776. (GAH1107); id. f. 516:17:8 voor het vergraven van tichelkleij uijt het land in ''het Vierkant'' door Minne Blok en S.S., 7 mrt 1780. (GAH1111); id. f. 500:0:0 voor 2 millioenen kleij door de heren M. Blok en S.S. uijt het Weeshuijsland vertichelt in 1780, 16 jan 1781. (GAH1112); id. f. 500:10:0 wegens vergraven tiggelkleij uit het land ''Het Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 451:18:8 wegens geleverde zeep wijerdas en kaarsen van 1 nov 1773 tot nov 1774, kwit. no. 7, 8aug17 75. (GAH1106); id. f. 384:19:0 voor geleverde kruijdenierswaren, kaarsen etc, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:17:0 wegens uitgeschoten geld voor 37 stukjes eilander lint, ord. no. 2, 28 apr 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:4:0 wegens geleeverde verfstoffen tot het nieuw gemaakte stek aan ''t Bolwerk, ord. no. 26, 30 nov 1779. (GAH1110); Stadsrentmeester ontvangt uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeeringe deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summ van 15. f. 000:0:0, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. S.S. : 1. f. 000:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 64:15:0 wegens geleverde winkelwaren, ord. no. 45, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 42:7:0 ter zake gedane uitschot tot twee lantaarns aan de nieuwe kerk, ord. no. 57, 12 feb 1776. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 19:14:0 wegens geleverde kaarzen bij het maken van het orgel, ord. no. 112, 5 nov 1777. (GAH1060); Stadsrentmeester bet 2 x f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, nos. 11 en 12, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); afsluiting boeken Stadsrentmeester stichting kerk: ontvangen f. 58883:2:4, uitgegeven f. 75733:1:0 dus de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged. vergadering, mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq den 5. January 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. vS., L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); ovl 1801 HRL, huwt met Trijntje Jans Wijnia, beide van HRL, geproclam de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759; kaarsenleverancier 1752-1766, ontvangt interesse 1801-1811, burgemeester 1776-1794; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 28, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650); id. weduwe, may 1803, may 1804 may 1805. (GAH650); op Lijst der Personen Welke Geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over den Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 372:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 972:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.J. Conradi wordt gequalificeerd in Stadsrekening voor uitgaaf wegens gedane uitgavenen verschotten op een reis van de heren S. en Conradi naar den Haag ter vervulling van het ambt van ontvanger-generaal des verhoogde last en veilgeld voor de heer J. Patijn, 23 apr 1788: f. 177:4:0 gemeentebestuur betaalt aan S.S. en A.J. Conradi wegens vacatien gedurende 13 dagen op een reis naar den Haag ter vervulling van het ambt van ontvanger des verhoogde last en veilgeld voor de heer J. Patijn, 23 apr 1788: 52 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld)