Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Coert Lambertus van Beyma ged 13 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Julius Matthijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., wafelbakster, en Johannes Berends de Vries, (zv Berend Jans wed. ), wafelbakker, 1814. (GAH204); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:4:0, mei 1804, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, sevende quartier, no. 115, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -13:0, rechts:. -1-2; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); uit: geschiedenis van Dokkum: portretje van C.L. v. B., 1753-1820 diameter 4, 1 cm, kopergravure door A. Hulk, 1788. de in HRL geb Beyma was secretaris van Westdongeradeel en leider van de patriotten in Friesland. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004 bl. 251); Donderdag den 5 Octobr 1797. Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, wierde nog na rijpe deliberatie goedgevonden, ten fine om de Stads Cas met geene onnutte geldverspillinge(Welke door mogelijke middelen te praevenieeren zijn), te beswaaren, om den Burger C.L. v. B., Lid van de Nationaale Vergadering repraesenteerende het volk van Nederland, ten vriendelijksten te verzoeken van de Comparitie(ingevolge aanschrijvinge der Raad van de Gemeente der Stad Amsterdam dd 19 Sept. 1797)ter benoeminge van een gschikt Persoon, om aan de Nationale Vergadering tot ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld, te werden voorgedraagen te willen bijwoonen en de Regeeringe van deeze Stad te repraesenteeren en ter bevordering van zulks met de eerste post navolgende missive te depecheeren en dezelve met eene behoorlijke Procuratie te municeeren zijnde de missive van navolgende inhoud. Het Geregte der Stad HRL, Aan: den Burger C.L. v. B., Lid van de Nationaale Vergadering, Repraesenteerende het volk van Nederland. Burger ! In Verwagtinge, dat gij Uw wel zult gelieven te Chargeren, met eene Commissie naamens onse Stad, is het dat wij de vrijheid neemen Uw ten vriendelijksten te verzoeken, dat gij de goedheid gelieft te hebben, Uw op aanstaande dingsdag den 10 okt 1797 te vervoegen ter plaatze als nu nevensgaande copia missive aanwijst, en aldaar wegens onse Stad gelieft te benoemen ten einde om aan de Nationale Vergadering tot ontfanger Generaal van het verhoogde Last en Veilgeld te werden voorgedraagen, den Burger Willem Kooy van Naarden, Van Welke wij geinformeerd zijn, dat een braav Patriot is, en uit dien hoofde bij de omwenteling in den Jaare 1787 veel geleeden heeft, alles onder Conditie dat hij zodanige Cautie Stelle, als tot die gewigtige Post vereischt word, om zulks naar behooren te effectueeren, is het dat wij ons (in de geruste Suppositie van ''t geen boven gezged is), Veroorlooven Uw met bijgaande Procuratie te municeeren. ?Wij hebben gedagt Uw hier toe ten vriendelijksten te moeten verzoeken, ten einde om onze Stads Casse met geene onnutte geldverspillingen van kostbaare Commissien te beswaaren. Na Uw van onse hoogagtinge voor Uw Persoon te hebben verzekert verblijven wij. HRL den 5 okt 1797 3de jaar der Batt: VrijheidEn de Procuratie luide aldus. Het Geregte der Stad HRL, Verklaart bij deezen te Constitueeren, en de magtig te maaken den Burger C.L. v. B., mede Lid van de Nationale Vergadering, Repraesenteerende het volk van Nederland, resideerende in ''s Hage, om zig op dingsdag den 10 octobr 1797; ''s voordemiddags te Elf uur te vervoegen op ''t Huis of Logement van Amsterdam, in ''s Hage voormeld, om aldaar wegens de Stad HRL met gecommitteerden van de Steeden Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen, te bezoigneeren tot de Verkiezing van een geschikt voorwerp om een de Nationale Vergadering Repraesenteerende het volk van Nederland, tot Onfanger Generaal van het verhoogde Last en Veilgeld etc. in ''s Hage te werden voorgedraagen, ten dien einde te benoemen, en te Eligeeren den Persoon hem geconstitueerde nader bij missive van dato als deezen bekent gemaakt, en aangeweezen, des dezelve behoorlijk Cautie Stelle, voorts in deezen alles mede te doen verrigten en helpen beraamen, wat den aard der zaake vordert, en wij Constituanten zelven aanweezig zijnde, zonder konnen moogen en moeten doen alle Welke handelingen wij belooven te zullen approbeeren en onze geconstitueerde Indemneeren, kost en schaadeloos te houden, geevende hem wijders de macht van Substitutie onder verband onzer Stadsgoederen, en Submissie onzer in Qlt:Persoonen naar Rechten. Ter Oirkonde hebben wij hier onder onzen Stads Groot Zegel doen drukken, en deezen door den Praesident onzer Vergadering en eersten be?digde Clercq (ageerende als Secretaris) laten Verteekenen. Aldus gepasseerd in onze Vergadering op de Raadhuize binnen HRL den 5 okt 1797. (GAH43)