Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Obes Schaafsma geb 31 jan 1780 Makkum, huwt met Rigtje Piers Blom, kinderen: Obe Sjoerds S, geb 1804 Makkum, Jeltje S, . geb 1806 Makkum, Jelger S, geb 26 nov 1809 Makkum, Pier Sjoerds S, geb 8 mrt 1808 Makkum, aannemer in 1938, aannemer van publieke werken in 1836, N.H., zv Obe Sjoerds S, en Tetje ... ; BS ovl 1836; 1838 overlijdens, ovl 1860, ovl 1868, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; VT1839; S.O. eigenaar van percelen nrs. 1088-1091 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, legger nr. 596, resp. huis, plaisiertuin, pakhuis en erf, huis, resp. 150, 196, 96 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, nihil, 14 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1299 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, legger nr. 596, pakhuis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1338 te HRL, aannemer, woonplaats HRL, legger nr. 596, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron:Kad. Atl. Bar. dl. en HRL. 1832, bl. 48); S.O.S. eigenaar van perceel nr. 448 Sexbierum sectie A, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 288, huis en erf, 121 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54(met nrs. 450 en 451). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); id. van percelen nrs. 452, 453 en 453A Sexbierum sectie A, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 288, resp. weiland, huis, houtschuur, resp. 5730, 56 en 162 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, 45(met nr. 453A), perceel nr. 453A: zie nr. 453. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)