Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Pieters Schellingwouw geb 1789 HRL, ovl 30 dec 1826 HRL, huwt met Trijntje Pietes de Boer op 6 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, huw.get. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff, 1815, id. bij J.J. Nontjes en J.P. Dijkstra, 1816, schoenlapper in 1826, zv Pieter S, en Janke Nieuwhof; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1826, ovl 1847; gebruiker wijk A-246, schoenmakersknegt; medegebruiker Rinke Hendriks wed., Pieter Hendriks, sjouwer; eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204); Extract uit de Minuten berustende bij de griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden. de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden, heeft op de hierna geinsereerde acte van notarieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven; Op heeden den Twintigste mrt een duizend acht honderd vijftien Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Bonne Hayes Brouwer Meester Schoenmaker, Jacob Wijga Rogmolenaar, Schelte Tjepkes Blok Meester Blokmaker, Sjerk Hendriks Koestra Zoutbrandersknegt, Sake Baukes Dijkstra Zoutbrandersknegt, Simon Haantjes Molenaar Meester huistimmerman, en Cornelis Martens Werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijnde een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van P.P.S. Schoenmaker wonende te te HRL, wiens ouders zijn geweest Pieter Schellingwou en Janke Nieuwhof gewoond hebbende te HRL. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde P.P.S., is geb den Twee en twintigste January Een duizend zevenhonderd negen en tachtig te HRL dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren vermids dezelve van doopsgezinde afkomst zijnde, bij zijne geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Acten bij die Godsdienstige gezindheid toenmaals niet regulier en bij de voormalige Regering alhier geheel niet pleeg te geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij alle ten tijde van zijne geboorte mede te HRL in zijne buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulkes kunnen herinneren als hebbende P.P.S. niet alleen van der Jeugd af aan gekend maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing der tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onzen Griffier getekend. D.C. Zijlstra Vrederegter, P. deketh Supplt Vrederegter fung. Griffier; Geregistreerd te HRL den twintigste mrt 1815 folio 111; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en bekendheid behooren bij de Huwelijksacte van P.P.S. en Trijntje Pieters de Boer dato 6 mrt 1815 F? 19 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; P.P.S., schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; P.P.S., Schoenmaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL