Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Wouter Scheltes ovl voor 1812, huwt met Beitske Engels; BS ovl 1811; kind: Schelte Wouters, geb 16 mei 1777, ged 3 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL; wed. W.S. gebruiker van wijk D-083; medegebruiker Pieter Gerbens wed. ; eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ovl voor 1805, Sneker schipper Meindert Wilts is beschuldigd hier ter stede dat hij op 15 jul jl. ten huize van de wed. W.S. heeft gepleegd diverse brutaliteiten, en buiten meer andere excessen aan Pietje Pieters, welke aldaar inwonend is, een zware slag aan het hoofd toegebracht. 30 Gglds boete ge?ist, maar na horing teruggebracht tot 3 Gglds boven de kosten, 23 jul 1804 (GAH50); enige tijd geleden overleed Maayke IJedes, poortierse van het Noorderhoofd. Grote menigte sollicitanten. Post laten waarnemen door ??n of andere behoeftige weduwe. Loting tussen weduwe W.S., Geeske Wiegers en weduwe Kraayer doch slechts voor vrije inwoning en emolumenten, zonder tractement. Na loting diezelfde morgen het geluk te beurt gevallen aan Geeske Wiegers wed. Claas Schoenmaker, met vernietiging van het voorheen plaats gehad hebbende tractement van f. 50:0:0, 1 sep 1803 (GAH49)