Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Nicolaas Pieters Schenkius geb 1762 Terschelling, ovl 27 apr 1829 HRL, 1e huwt met Trijntje Douwes van Stralen, 2e huwt met Jaapje/Japke Willems Zeilmaker, levert olij in 1810, koopt een huis in 1801, ondernemer van publieke werken in 1829, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij A.S. Foekens en S, J, Altena, 1814, id. bij K. Metzelaar en M.E. Keil, 1814, id. bij W. Faber en P. Kleemans, 1819, kinderen: Nicolaas Jacobus, geb 10 sep 1810 HRL, Pieter S, geb 1793 Terschelling, Sietje S, geb 1795 Terschelling; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1829, ovl 1853, ovl 1854; geboortig van Westerschelling, het burgerrecht geaccordeerd, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Lambert Albada als Commissaris, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 6 aug 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk E-029, winkelier, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 10, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:11:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 30 dec 1809, quit. no. 89 (GAH1141); Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de natemelden Getuigen, zijn gecompareerd de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga, zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagten man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige Dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep, alhier, een huwelijk aangaat met den Heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der formaliteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld. Waarvan Akte; Gedaan en gepasseerd te HRL ten huize van de Comparanten in tegenwoordigheid van N.P.S., Boelgoedshouder, en Sake Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beiden wonende in deze Stad, als daar toe bevoegd en verzochte getuigen den 24 jul 1828 en hebben de Comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris na voorlezing de Akte vertekend; ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van kaarsen etc. tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 28:18:0; id. wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 42 26 1/2 cts; (geen boeknrs. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 10, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); de ontvanger der lantaarngelden Hoffius heeft tot borgen koopman S. en Bonifacius Oolgaard, 17 nov 1803 (GAH49); Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv N.S. en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uyt Het Doopboek der Gereformeerde Gemeente tot Westerschelling. Op den negenthiende okt In den Jaare een duyzend Zeven honderd en vier en negentig is ged Sietje dogter van N.S. en Trijntje Douwes Zijnde gebooren den dato deses volgens Getuigenis der vader als Doopgetuige. Afgegeven door mij Burgemeester van ter Schelling den 18 jun 1815