Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendricus van Schouwenburg banquier in 1787-1791; Zie ook: H. van Schonenburg; ovl 12 mei 1813 HRL, huwt met Anna Menalda, kinderen: Jacob Kuiper, geb 1797 HRL, Foekje S, geb 1793 HRL, Hermanus, geb 1802 HRL, Maria vS, geb 4 feb 1803 HRL, Margaretha vS, geb 1800 HRL, Poppe Menalda geb 1806 ... , in leven bankhouder, huurt de Bank van Lening 1810-1811, zv Hermanus vS, en Magrita Lingelmans; BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 9 jul 1787. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6000:0:0 terzaake gerede verschootene penningen blijkens de obligatie daar af door hem a dato deezes gepasseerd, 15 jun 1787. (GAH1119); id. f. 3000:0:0, 19 jul 1787. (GAH1119); id. f. 2000:0:0, 14 sep 1787. (GAH1119); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 425:0:0 terzaake 1 jaar huur van de Bank van Leening, 14 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 12 may 1790. (GAH1122); id. 17 may 1791. (GAH1123); id. f. 500:0:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. 22 may 1793 (GAH1125); id. 12 may 1794 (GAH1126); id. 19 mei 1795 (GAH1127); id. 14 nov 1796 (GAH1128); id. f. 180:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 6. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 20 jul 1791. (GAH1123); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 90:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 3. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 60:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 2. f. 000:0:0, 15 sep 1788. (GAH1120); id. 14 sep 1789. (GAH1121); id. 20 sep 1790. (GAH1122); id. 14 sep 1792 (GAH1124); id. 18 sep 1793 (GAH1125); id. 15 sep 1795 (GAH1127); id. 14 sep 1796 (GAH1128); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 192, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802; (GAH650); id. huisno. 110, may 1803, may 1804, may18 05. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar (lijst namen ingezetenen; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 165:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter Saeke Een Jaar Huur van de bank van Leening, verscheenen den 13 mrt 1810, 19 may 1810 (GAH1142); id. 16 may 1808 (GAH1140); op last van de burgemeester C. Blok en Wethouders Uitgeheerd(?) Aen de Stads Rentemeester A.J. Conradi Eene Summ van f. 400:0:0 ter Saeke Huurpenn. van de bank van Leening Welke door H.S. date den 29 may 1810 aen den Rendant voor t Stadsweeshuis was voldaen Wort hier weeder voor Uitgaef gesteld, 31 dec 1810 (GAH1142); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 500:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 verscheenen, 9may 1801 (GAH1133); id. f. 390:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 Ingegaan, hetgeen hij in avance betaalen moest, 21 aug 1801 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 9 maanden Intrest van f. 4000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 15 mrt 1801, dus f. 90:0:0, alsmede 101/4 maand Intressen van f. 2000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 21ap11801: f. 51:5:0, tesamen: f. 141:5:0 (GAH1133); id. Intressen van f. 3000:0:0, verschenen den 10 jul 1801 als voor: 10 Maanden 3%: f. 765:0:0, en 2 maand 4%: f. 20:0:0, tesamen: f. 95:0:0 (GAH1133); id. Intrest van f. 2000:0:0, versch. den 14sep: 8 maand f. 3%: f. 40:0:0, en 4 maand f. 4%: f. 26:13:4, tesamen: f. 66:12:4 (GAH1133); id. f. 4000:0:0 in vermindering der obligatie groot f. 6000:0:0 van dato den 15 jun 1787, 7 apr 1801 (GAH1133); id. f. 2000:0:0, zijnde het restant van bovengedagte obligatie van den 15 jun 1787, 9 may 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 ter zaake geleverde steen, 19 may 1801, quit. no. 25 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaeke een Jaar huur v. d. bank van Leening verscheenen may 1806, 17may 1806 (GAH1138); id. versch. 12 may 1807, 20 may 1807 (GAH1139); id. 15may 1809 (GAH1141); Maandag, 10 jun 1799: de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering den Burger H. v. S. bankhouder alhier, waar over den Fiscus zich beklaagde dat dezelve op Twee Horlogien, geld beleend had waar van den aanklaager hem Bankhouder door een Briefje geinformeerd had, dat gestoolen Waaren, met ordre om dezelve aan te houden, en is den Beklaagde, na zich ge?xcuseert te hebben dat die Horologien ten minsten wel een half jaar na de Waarschouwing in de Bank gebragt waaren, en Zulks hem dus door langkheid van tijd was doorgesloopen, voor dees keer, met eene ernstige recommandatie van in ''t vervolg zodanige orders van den Fiscus nauwkeurig te observeeren, van verdere Straf vrijgekend (GAH45); Ried, Sectie C, 1832: wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 211, legger nr. 206, Bouwland, grootte 16830 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 946 en 948, legger nr. 206, Huizen en Erven, grootte resp. 300 m2 en 132 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 947, legger nr. 206, Steenoven en Erf, grootte 6620 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 353 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 610, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); ontvangt van het gemeentebestuur(geen reden vermeld) op 19 sep 1796: 14 Caroliguldens; id. wegens levering van steen tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 78:19:0; (geen boeknrs. vermeld)