Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Bensonides ovl voor 1812; huwt met Geeltje Reits Klaver; BS geb 1811; wed. J.B. eigenaar en gebruiker van wijk A-053, vroedvrouw; medegebruiker J.A. Werndlij, rentenier, Jacob Pas, grafmaker, Fredrik Koning, blaauwverversknegt, 1814. (GAH204); J.B. ende Baukjen Jans beyde van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef Jan Michiels, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; J.B. huwt met Baukjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrout; J.B. ende Abeltie Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbrand Feykes Camsma haar broodheer, 13 Apr 1748; huwt met Abeltje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 apr en den 12 May 1748 getrouwt in de Westerkerk HRL; Eeltje Sjoerds van Oosterend ende Berber Claasen van HRL, komende wegens de bruyd J.B., 14 Nov 1744; woont in 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, Jan Schiere voor J.B. : f. 54:0:0 (GAH650)