Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56voorna(a)m(en)  familienaam info
Thomas Jaanes van Slooten ged 11 mei 1761 Westerkerk HRL, zv gemeensman Jane van Sloten en Lieukje Thomas Wiarda; Simon Frieseman pro se, als curator over T. v. S. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 280:0:0 (GAH650); ged 11 jun 1762 HRL, ovl 19 feb 1832 HRL, huwt met Sipkje Abes Wyma, huw getuige bij H. van Dorpen en T. Rienks, 1814, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, id. bij S. van Slooten en H. Blomberg, neef bruidegom, 1815, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, ontvangt interesse 1801-1811, kinderen: Monte, geb 1796 HRL, Martinus, geb 11 sep 1806 HRL, Abe Thomas vS, geb 22 mrt 1792 HRL, Tjeerdtje vS, geb 3 feb 1804 HRL, Lieuwkje vS, geb 20 okt 1789 HRL, Hielke vS, geb 23 nov 1801 HRL, Jaane Thomas vS, geb 1791 HRL, Maaike Thomas vS, geb 1798 HRL, zv Jaane vS, en Leeuwkje Wiarda; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1875, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-034, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 15, tegen 3 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 18:3:0 may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); T. vS. van HRL, en Siepkjen Abes van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jane Thomas van Sloten, geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwkje Thomas van Sloten, geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jane Thomas van Slooten, geb 20 apr 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Abe Thomas van Slooten, geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Thomas van Slooten, geb 24 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Monte Thomas van Slooten, geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maaike Tomas van Slooten, geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Siepkje Aabes; heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 130, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den twee en twintigsten mrt is Geboren Abe zv T. v. S. en Sijpkje Abes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mrt 1815; Wij Ondergetekenden T. v. S. en Sipkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onse Zoon Abe Thomes van Slooten, van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkelier, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke van der Vorm, Echtelieden winkeliers te HRL Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv T. v. S. en Sijpkjen Abes, Echtelieden, mede alhier woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; T.J. v. S. eigenaar van percelen nrs. 142 en 143 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 624, resp. huis en erf, en huis, resp. 450 en 30 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75 en 9. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL, 1832, bl. 32); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Commissie der Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige gewest Friesland Zijnde van navolgende Inhoud; Burgers ! Alzoo bij Rese (= Resolutie) van 6 jan 1796 aan de Curatoren over den perzoon en goederen van T. v. S. geaccordeert is, om bij de voldoening van het 2de termijn 50 ste penn:tevens te voldoen het Eerste Termijn:- en Wij nodig hebben te weten of Zulks geeffectueerd is; -Zoo requireeren wij dien aangaande berigt van Ul:binnen agt dagen a dato dezes:-alsmeede od Wegens F:Harkenroth ook voldaan zijn het 1 ste en 2de termijn in de heffing van de 4 pcto voor betaling. Heil en Broederschap. Leeuwarden den 1 ste mrt 1799 5de J:dr B:Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden den Burger Simon Frieseman als Curator over de Perzoon, en goederen van T. v. S., en Doctr E:F:Harkenroth op het Huis der Gemeente te Verzoeken en dezelve over den Inhoud dier missive te verstaan, Zoo als ook daadelijk is geschied, -hebbende den eerstgemelde door genoegzaame bewijzen getoond, aan het gerequireerde voldaan te hebben, en den laatst genoemde betuigd, niet te hebben voldaan, uithoofde dat hij Zich daar toe buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijne boedel nog onder Sequestratie was, waar over hij Zich bij Requeste aan het Intermediair Administratif Bestuur had geaddresseert, -Zijnde wijders beslooten, hiervan op morgen pr missive aan voorzeide Commissie Kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van T. v. S., om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:Harkenroth, deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van Marijke Lex had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)