Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Siebren/Sibrand Annes Stephanij Sijbren A.S., ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Anne Stephani en Janneke Osinga; geb 9 feb 1774 HRL, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, ovl 3 feb 1846 HRL, huwt met Berber Bouwknegt op 16 jun 1805 HRL, huw.get. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, winkelier, 1814 id bij L. Conradi en S.J. Stoef, neef bruid. 1816, id. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, wijnwerker, 1818, kind: Janneke Sibrands, geb 18 mrt 1806 HRL, zv Anne S, en Janneke Osinga; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, bsha huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1846,; gebruiker van wijk G-069, winkelier; medegebruikers Antie Agema en juffrouw Verken; eigenaar is Siebr. Spannenburg, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 30:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van S.S. bij Albert Bolman als verwersknegt gewerkt hebbende, 4 apr 1787. (GAH1119); id. f. 35:0:0 terzaake 1 jaar verdiend loon van S.S., als verwersgezel bij de vroedsman J. van ''t Vlie, 8 jun 1790. (GAH1122); S.S. ende Berber E. Bouwknegt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S. Stephanij, goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-069; VT1839; weesvoogden betalen f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tere zaeke verdiende loon van Sijbrand A.S., 29 okt 1793 (GAH1125); id. f. 45:0:0, 3 feb 1795 (GAH1127); S.S. eigenaar van percelen nrs. 1559 en 1560 te HRL, wijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 646, resp. huis, huis en erf, resp. 94 en 44 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)