Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Albert Harms Stuur geb 1781 Nieuwe Pekela, ovl 30 apr 1863 HRL, 1e huwt met Pietje Wopkes vd Stel (ook: vd Mey), op 4 apr 1816 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov HRL. en 26 nov en 3 dec 1815 Veendam, schipper, 2e huwt met Joukje Sjoerds Wiarda op 1 nov 1832 HRL, koopvaardijschipper, wonende te HRL, huw.get. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, schoonbroeder bruid. wonende te HRL, 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schoonbroeder vd bruidn, 1819, ovl wijk F-143, zv Harmen Gerrits S, (gk), en Grietje Alberts Jonker; BS geb 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1831, huw 1832, ovl 1863; oud 58 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk F-143; VT1839; de Schout der Gemeente Veendam Distrcit Winschoten Provincie Groningen Cebtificeerd door dezen, dat de Huwelijks Proclamatien van A.H.S., Schipper van beroep wonende te Veendam, en van Pietje Wopkes van der Stel, Naaister van beroep wonende te HRL, behoorlijk naar de wet Zijn afgelopen, de Eerste op Zondag den Zes en twintigsten nov des Jaars 1800 en Vijftien, en de tweede op Zondag den derden dec daar aanvolgende, Zonder dat er eenige oppositie tegen de voltrekking van het voorgenomen Huwelijk van gemelde personen, bij den Zelven is ingekomen. Veendam den 7 dec 1800vijftien. (HB Hrl. 1815, fiche 2); Extract Uit het Reg. der Acten van overlijden voor de Gemeente Veendam over den jare achttien honderd en veertien alwaar men onder anderen leest: In het Jaar een duizend achthonderd en veertien, op Zondag den vijfentwintigsten sep in het huis getekend No. O, aan het oosterdiep binnen deze Gemeente ovl is, Hindrikje Thiessens Rogaar, Echtgenote van A.H.S. Veendam den vijfden nov 1800 en vijftien; Ik Ondergetekende Wopke Djoerds van der Stel, koopman te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Pietje Wopkes van der Stel, van beroep Naaister, en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven A.H.S. Van beroep Schipper, wonende te Veendam, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeestetr dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den dertigsten nov 1815; Extract uit het doopprothocol der Hervormde Kerkgemeente in de Nieuwe Pekel A., berustende ter Secretarie Van het Gemeente Bestuur. In ''t Jaar Een duizend zeven honderd en tagtig op woensdag den zesentwintigsten Van de maand Julij, is Geboren Albert, zv Harm Gerrit Stuur en Grietje Alberts en ged den 30 ste dito. Nieuwe Pekel A., den 4 Novemb. 1815; A.S. eigenaar van perceel nr. 1341 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 659, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1499 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 659, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1499 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 659, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); STUUR, FROUKJE