Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Douwes Zeylmaker ovl 24 sep 1804 HRL, huwt met Theodora Lemke, koopman in 1804, huurt land o. a. in Geitjesstek 1799-1811, kind: Douwe Jans Z, geb 1802 HRL; BS huw 1828, ovl 1847; zie ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 terzaake geleverd zout, quit. no. 54, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:10:0, quit. no. 49, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 16:16:0, quit. no. 59, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 32:0:0, quit no. 8, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 6:0:0, quit. no. 56, 2 nov 1790. (GAH1122); id. f. 15:6:0 wegens geleverde zout en zeildoeken schorldoeken, 16 dec 1791, quit. no. 55. (GAH1123); Stadsrentmeester ontvangt vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs een summa van f. 2500:0:0 in de 2e tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, J.D.Z. en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 15, tegen 5%, Januar 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); ovl 24 sep 1804 HRL, oud 57 jaar; heeft een zeiljagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 35, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 150:0:0 (GAH650); weesvoogden betalen f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Eeltje Abes als zeilmakersknegt bij J.D.Z., 24 nov 1795 (GAH1127); weduwe J.Z. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:19:0 ter Saeke geleverd touw, 7 mrt 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 75:13:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 20 (GAH1142); id. f. 152:19:0, 31 dec 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 33:11:0 ter zaeke geleverde Sakkelt, 26 feb 1807, quit. no. 26 (GAH1139); J.D.Z. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 132:15:0 ter zaake geleverde Linnens, 7 jul 1801, quit. no. 15 (GAH1133); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 84:11:0 ter Saeke geleverde Linnens, 9 jan 1808, quit. no. 7 (GAH1140); id. f. 74:7:0, 22 dec 1808, quit. no. 30 (GAH1140); id. f. 16:10:0 ter Zaeke kleedbare waeren, 5 jul 1808, quit. no. 23 (GAH1140); id. f. 16:10:0, 30 dec 1809, quit. no. 39 (GAH1141); Maandag den 1 apr 1799. deRaad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts goedgevonden, oop betuigenis van eenige leden, van den voorgaanden Gerechte, Schoon het zelve Contract niet geboekt Was, egter dat hetzelve alzoo Was geslooten, en overeengekomen, aan J.D.Z., ordonnantie te Verleenen, op deszelfs ingediende Rekening van Huur van de Lijnbaan buiten de Haaven Poort, Zedert den 13 apr 1795 tot den 13 apr 1799 gerekent, bij de Stad gebruikt tot een Spinderij tegens f. 4:0:0 pr maand, dus voor 4 Jaaren f. 192:0:0 (GAH44)