Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester in 1774, ontvanger der doodkistgelden in 1782, medevoogd in 1791; geb 1750 HRL, ovl 30 mei 1825 HRL, huwt met Jetske Aarts, oud-schepen, gekwalificeerde kollekteur der Kon. Ned. Loterij in 1825, solliciteur bij de marine, ontvangt interesse 1800, 1811, kinderen: Dirk Cornelis Z, geb 1776 HRL, Helle Alagonda Z, geb 1795 HRL, Sijtske Z, geb 1790 ... , Hans W.C. Z, geb 1785 ... , Akke/Aukje Z, geb 1781 ... , Catharina Z, geb ... ., Catharina Z. geb 1788 HRL, zv Dirk Cornelis Z, en Aukjen Sijtzes; BS huwafk. en huw 1811, huw 1823, ovl 1825, ovl 1837, ovl 1844, BS Franeker ovl 1858; kind: Dirk Kornelis Zijlstra, geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis Zijlstra, geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Cornelis Zijlstra, geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johanna Harmanna Zijlstra, geb 5 apr 1787, ged 1may17 87 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Cornelis Zijlstra, geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Ibella Alagonda Zijlstra, geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 171:6:0 wegens last- en moddergeld over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 156:16:0 over 1774, 6 jan 1775 (GAH1106); id. f. 151:19:8 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 206:13:8, over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 190:2:8 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 135:15:0 over 1780, 15 jan 1781. (GAH1112); id. over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 147:9:0 over 1782, 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 195:7:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. over 1778, 12 jan 1779. (GAH1110); id. f. 206:2:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 172:3:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 183:9:8 door hem gecolledteerd van primo jan. tot ultimo dec 1785, bedraagende 1/2 stv van ''t last, over 7339 lasten, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 149:12:8 voor 5983 lasten, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 151:18:8 voor 6077 last, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 132:11:8 voor 5303 last, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 115:9:8 voor 4619 last, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 143:3:8 voor 5727 last f. 1/2 stv, 18 jan 1791. (GAH1123); id. het moddergeld van primo January tot ultimo dec 1791, bij zijn ed. ten voordeele van het Weeshuis gecollecteerd, a 1/2 st pr last over 5942 lasten: f. 148:11:0, alsmede het geene bij zijn ed. in die tijd ten voordeele van het Weeshuis wegens het ophoopt schepel is ontfangen: f. 71:16:0, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 212:17:0 (GAH1124); id. f. 144:3:0 aan moddergeld over 5766 lasten, en f. 45:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 182:11:0, 21 jan 1793 (GAH1125); id. f. 127:10:0 aan moddergeld over 5100 lasten, en f. 48:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert f. 168:18:0, 25 feb 1794 (GAH1126); id. f. 145:0:8 aan moddergeld voor 5801 lasten, en f. 70:10:0 aan opgehoopte scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: 208:0 8; 5 feb 1795 (GAH1127); id. f. 68:11:8 voor 2743 lasten, en f. 59:5:0 voor opgehoopt scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 120:6:8, 25 jan 1796 (GAH1128); id. van primo jan 1796 tot jun 1796 voor 1200 lasten: f. 30:0:0, en over dezelfde periode opgehoopt scheepel: f. 12:3:0, af: voor een half jaar administratie: f. 3:15:0, resteert: f. 38:8:0, 12 jul 1796 (GAH1128); id. f. 116:1:0 wegens ''t ophoopt schepel over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 76:1:0 over 1774, 6 jan 1775. (GAH1106); id. f. 52:6:0 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 36:18:0 over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 48:12:0 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 36:12:0 over 1780, 15 jan 1781. (B1 111); id. f. 18:3:0 over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 11:8:0 over 1782 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 49:2:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. 31- 16:0 over 1778. (GAH1110); id. f. 30:6:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 9:0:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 52:0:0, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 12:10:0, 1feb17 87. (GAH1119); id. f. 47:8:0, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 57:12:0, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 39:0:0, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 41:19:0, 18 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:14:0 wegens 3 doodskisten, kwit. no. 29, 23 nov 1774. (GAH1105); id. f. 21:10:0 voor geleverde doodkisten, kwit. no. 4, 17 dec 1777. (GAH1108); id. f. 63:0:0 voor geleverde doodkisten in 1779 en 1780, kwit. no. 4, 22 jan 1782. (GAH1113)id. 57-5 -8 in 1781 en 1782, kwit. no. 6, 7 jan 1783. (GAH1114); id. f. 13:15:0, ord. no. 6, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 19:13:0, ord. no. 6, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 29:7:0, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 11:3:0, quit. no. 17, 12 jan 1790. (GAH1122); id. f. 8:4:12, quit. no. 1. (GAH1123); id. f. 8:4:12, voor 1 doodkist, 31 jan 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 19:7:0 ter zaake geleverde doodkisten, 6 may 1794, quit. no. 7 (GAH1126); id. f. 8:5:0, ter zake een doodkist voor Romke Lanting, 12 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Heerma, f. 150:1:0 als curatoren over Alida Bierma wegens geleverd carsaai, ord. no. 2, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 5:13:12 wegens geleverd kisthout, quit. no. 1, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0, quit. no. 2, 22 jan 1788. (GAH1120); Bij examinatie van de Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te sijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cglshetwelk 65 gld sijn moet; welke teveel in ontvang gebragte 10 gld den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijn volgende Reekening voor uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevonden hebbende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL, 3 feb 1789. Was getekend: C.D.Z., G. Andreae, S. Rienstra, IJ. Hoornstra, H. Stapert. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecomitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecomitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sybout Hoornstra, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, J. Frank, Klaas Heins, J.D. Toussaint, C.D.Z., J. Albarda, A.J. Conradi. (GAH1121); Stadsrentmeester ontvangt vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs een summa van f. 2500:0:0 in de 2e tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 13, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); C.Z. en Jetske Aarts, deze hebben een Huwelijks voorstelling in de week gehad met consent van den Agtbaaren Magistraat, en getrouwt den 8 mei 1774 HRL; heeft 1 hond, belasting:2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 31, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); C.D.Z. als curator over de boedel van capt. Steffers, zal zich adresseren aan ''t Provinciaal bestuur, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:3:0 ter zaake verschooten penningen aan Jan Douwes, varende op ''s Lands cotter ''de Snelheid'', 30 aug 1792, quit. no. 6 (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat ag-ter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en de gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, A. IJpeij, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D.Z., E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opnemingge geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, C.D.Z., IJ. Rodenhuis, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, A.J. Conradi (GAH1139)