Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Tetrode medevoogd in 1775-1776, 1779, 1780-1784, ovl voor 1815; ovl voor 1812, huwt met Aurelia Gratama, zoutbrander 1803-1811, kind: Simon Pieters T, geb 1786 HRL; BS ovl 1812; 1818 overlijdens; van Amsterdam, huwt met Aurelia Gratema, van HRL, geproclameert de 4-6 en getrout de 11 feb 1770 met Attestasie; kind: Wytske Tetterode, geb 12 okt 1773, ged 9 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 16 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 4 dec 1780, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Simon Pieters Tetrode, geb 17 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Pieters Tetterode, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-024, koopman; eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Eyse Faeber bi de heer T. op de loierj verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); id. f. 65:12:0 door Willem Willems op het tiggelwerk van de heer P.T. verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 wegens verschoten penningen van het booren van kleiland, kwit. no. 7, 23 aug 1774. (GAH1105); id. f. 105:0:0 voor geleverde steen en kalk, kwit. no. 32, 28 nov 1774. (GAH1105); id. f. 52:8:0, kwit. no. 14, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 21:15:0 wegens geleverde steen, kwit. no. 24, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 6:15:0 wegens geleverde steen en leem, kwit. no. 46, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 128:3:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 4, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 104:16:0, kwit. no. 3, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 84:3:0 wegens geleverd schoenleer, kwit. no. 28, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 40:9:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 21, 27 nov 1781. (GAH1112); id. f. 166:14:0, kwit. no. 21, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 142:5:0, kwit. no. 18, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 83:17:0, ord. no. 1, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 115:1:0, quit. no. 27, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 110:11:0, quit. no. 13, 3 jan 1786. (GAH1118); id. f. 55:0:0 quit. no. 2, 18 jan 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 66:9:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Wilhelmus Willems bj P.T. op ''t tigchelwerk, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 17:15:0 wegens 2 koehuiden aan P.T. verkogt, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:10:4 voor 4 slagthuyden, 28 nov 1780. (GAH1111); id. 31-10 :0 in zijn looierij geleverd, 28 nov 1781. (GAH1112); id. f. 29:5:0, 1782. (GAH1113); id. f. 105:16:0 wegens het vetten en leveren van leer, kwit. no. 2, 26 jun 1776. (GAH1107); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Albert Jans op de lojerj van P.T. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0 wegens 2 jaren huur van Tjerk Rutgers wed. en door dezelfde rentmeester f. 15:15:0 aan Pieter Kuyper voor het trilpad na Weeshuys kleilanden, kwit. no. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek:aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie van de voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, F. Acronius, C. Aardenburg, Jarig Ruitinga, Klaas Poort, P.T., Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg (GAH1112); id. aldus etc, 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, P.T., ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); weesvoogden bet f. 205:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van verdiend loon van 4 jongens op de scheepstimmerwerf van dhr P.T., 15 jun 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:16:0 wegens geleverde 50 1/2 lopen rogge, kwit. no. 4, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 36:3:0 voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 221:3:0 voor geleverd leer ord. no. 1, 25 nov 1778. (GAH1109); weesvoogden bet f. 51:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Minne Hendriks bij T. op de timmerwerf verdiend, 4 mei 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van vier jongens zijnde Ane Sjerps, Pieter Doekes, Anthonij Simons en Douwe Martens, op de lijnbaan van P.T. & Comp., 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 180:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 jongens hebbende gewerkt op de lijnbaan van P.T. & Co., 28 sep 1785. (GAH1117); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:5:0 voor geleverde kalk, ord no. 48, 3 dec 1784. (GAH1115); ovl 18 nov 1803 HRL, oud 53 jaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:0:0 ter Saeke geleverd zout in 1800, 1 feb 1807, quit. no. 17 (GAH1138); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Daar wij gelast zijn onderzoek te moeten doen naar de fournissementen van de Commissarissen tot onderzoek naar den rigtigen opbrengst van de 8% van de Inkomsten in de Heffing op de Inkomsten en de voorbetaaling, op de bezittingen ingevolge den Wet, door het Uitvoerend Bewind den 30 nov 1798 gepubliceerd, zoo hebben wij ten einde daar in staat gesteld te worden nodig geoordeeld van UWL:te requireeren aan ons onverwijld in te zenden, het quotisatie Billet van de Commsissaris P.T. onder UWL:ressort woonagtig, Leeuwarden 21 may 1799, 5e jaar der Bat; Vrijheid; Waarover gedelibereerd zijnde, is beslooten, daar aan te voldoen, vr. 24 may 1799 (GAH54); Nog wierde goedgevonden ter voldoeninge aan de aanschrijvinge van de Commissie tot den Financien van den 21 May L.L. aan dezelve Commissie over te zenden het quotisatie Billet van P.T. met bijvoeging van de navolgende missive: Burgers. Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer tot UL in te zenden het quotisatie billet van den Burger P.T. Waar meede Verblijven naar Toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. UWL:Medeburgers de Raad der gemeente voornd:(was get:) P:J:Coulbout, Ter Ordtie van den Raad (get:) Harms Tamboezer, HRL, 29 may 1799 (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Gelijkheid. Vrijheid. Burgers! Penetrerende de noodzakelijkheid dat in deze tijdsomstandigheid werde gezorgd, dat Zoolange gene Schepen uit Holland aankomen om het hout het Welk van delfzijl naar Ulieder Stad Word aangevoerd af te halen, die aanvoering ophoude, hebben Wij besloten Ulieden bij deezen aan te schrijven en te gelasten om de nodige orders te Stellen dat de houtvlotten Welke Zich in de Trekvaart tusschen HRL en Franeker onder Ulieder Ressort bevinden, bij provisie en tot nader order verblijven, op die plaats alwaar dezelve thans Zijn liggende of agter elkander worden geplaatst en Wel Zodanig aan de landkant van gmelde vaart, dat de passage van Scheepen daardoor niet Worde belemmerd, terwijl Wij Ulieden bij deezen ten ernstigsten aanmanen om Zo dra door het aankomen van Schepen uit Holland als anderzints eenige ontruiming van hout in Ulieder Stad plaats heeft, ons daar van dadelijk Kennis te geven. Leeuwarden, den 9 sep 1799, 5de Jr der B:V:; Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevondenden Burger P.T., als Correspondent van de Cooplieden uit Holland voor Welks rekening ''t Hout van delfzijl alhier word door gevoerd, op ''t Huis der Gemeente te Verzoeken, en dezelve den inhoud van Gedagte missive voor te houden, met Last, om daar aan te voldoen. (GAH45); Ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Fontein, wegens geleverd touwwerk pik enz. honderd ses Cargls, 8 st. 8 penn, ord. 31 dec 1806. (GAH486)