Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Elias Gerrits Bijlsma geb 1771 HRL, ovl 4 okt 1834 HRL, huwt met Rigtje Fransen vd Vorm, N.H., kinderen: Gerrit, geb 23 mrt 1807 HRL, Gerrit Elias B, geb 17 mei 1804 HRL, Frans B, geb 27 aug 1801 HRL, Akke/Aukje B, geb 1796 te HRL, huw.get. bij A.B. Wielinga en E.R. deventer 1814, id. bij P.J. Kerkhoven en D.W. de Zwart 1815, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes oom bruidegom 1819, zv Gerrit B, en Martina Elias, meester blikslager; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-120, blikslager, 1814. (GAH204); E.G.B. ende Richtje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Sippes, deszelfs familie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:0:0 ter Zaeke Blikwerk, 31 dec 1805, quit. no. 17 (GAH1138); E.B. eigenaar van perceel nr. 625, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 131, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Wij ondergeschrevenen E.G.B. en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fioche 7); Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van E.G.B. mr. Blikslager en Richtje Fransen Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 13 jan is Geboren: Aukje dogter van E.G.B. en Richtje Fransen. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 sep 1816