Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Bote Louwrens Tuininga geb 1780 HRL, ovl 11 nov 1835 HRL, 1e huwt met Grietje Folkerts de Haas op 13 apr 1806 HRL, 2e huwt met IJmkje Geerts de Beer op 3jun18 10 HRL, eerste commies ter Stadssekretarie alhier en gedelegueerde vd eerste klasse der koninklijke Nederlandsche Loterij 1835, huw.get. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, winkelier, broeder bruidegom, 1813, id. bij R. Tuininga en W. Feddema, broeder bruidegom, 1813, id. bij P. van Noorden en E.L. Tuininga, broeder bruid. 1822, id. bij A.Y. de Groot en L.P. Wijngaarden, 1825, huurt poltje land bij zijn molen 1804, zv Louwrens Botes T, en Taetske Ruurds huw Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1822, huw 1825, ovl 1835, ovl 1851; eigenaar en gebruiker van wijk G-026, winkelier; medegebruiker T. Roquette, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:16:0 wegens onkosten en verteringen bi ''t verhuren der (Weeshuis)landen, ord. no. 4, 6 jan 1778. (GAH1109); B.L.T. en Grietje Folkerts de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert de Haas, 29 mrt 1806; ; B.L.T. en IJmkje Geerts de Beer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymnd 1810; ondertrouw HRL; Sondag den 13 May 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen Wijders in de Vergadering den Burger Hendrik Donker, dewelke Verklaarde in ''t geheel geene Last, nog ordre aan de Procr:B:T. gegeven te hebben, om op zijn Comparants naam Request te praesenteeren, om Berend Tikken Cum uxore Pericule Petentis uit deszelfs huis te zetten. (GAH44); B.L.T. eigenaar van de percelen nrs. 205 en 206 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en huis, resp. 32 en 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 1103 en 1104 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en erf, plaisiertuin, resp. 250 en 900 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1288-1291 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en erf, erf, huis en erf, resp. 18, 110 en 70 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, nihil, 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 1652 en 1653 te HRL, kantoortoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis, huis en erf, resp. 30 en 80 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1965 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)