Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Catharina Vellinga (ook: Trijntje); geb 1767 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, huwt met Petrus Greydanus op 25 mei 1794 HRL, laatste afk. 25 mei 1794, N.H., dv Dirk V, en IJttje Tolsma; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-071; Petrus Greydanus, Conrector der Latijnsche Scholen ende C.V., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Advocaat Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 16 may 1794; ondertrouw HRL; Petrus Greydanus, conrector der Latijnsche Schoolen en C.V., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-063; VT1839; kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEedelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw C.V. Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; kind: Ida Greydanus, geb 23 dec 1801 HRL; zie verder aldaar; C.V. geeft via notaris Jacob Hanekuyk, huw toestemming voor het huwelijk van haar dochter Ida Greydanus met Frans van Esta Tjallingii; zie verder bij Ida Greydanus; Burgwerd, Sectie A, 1832: wed. P.G. en mede Eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 191, legger nr. 40, Molen en Erf, grootte 15 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. Noord); id. van percelen nrs. 192, 193, 194, 195, 215, 216, 217, 219, 220, 221 en 222, legger nr. 40, Weidlanden, grootte resp. 5070 m2, 28570 m2, 47430 m2, 92570 m2, 16750 m2, 12720 m2, 2280 m2, 3130 m2, 36770 m2, 27010 m2 en 52890 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 1/2, 2, 2/3, 1, 1, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 218, legger nr. 40, Huis en Erf, grootte 3690 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: KAWons dl. Noord); Burgwerd, Sectie B, 1832: Wed. Petrus Greydanus en Mede-eigenaars te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 23, legger nr. 60, Weidland, grootte 14110 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)